Základní škola

Základní škola

Základní škola a gymnázium tvoří komplexní vzdělávací program v duchu židovských tradic a historie. Respektuje židovské svátky, v rámci výchovného působení poskytuje košer stravování, dává široký prostor pro výchovu a vzdělávání dětem všech proudů uvnitř židovských obcí. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů, vyučovaných v rámci výchovně vzdělávacích programů základní školy a gymnázia, je výuka rozšířena o hebrejštinu a židovskou výchovu.

Výuka na ZŠ vychází ze schváleného školního vzdělávacího programu LE-CHAJIM TOVIM, který vychází z RVP. Žáci absolvují stejný rozsah učiva jako na ostatních základních školách, přičemž osnovy jsou obohaceny židovskou tématikou. (Více o judaismu na LŠ)

Specifikem naší školy je její židovské zaměření, výuka hebrejštiny a židovské výchovy. Od 1. třídy učíme židovskou výchovu a hebrejštinu společně podle kanadského výukového programu iTaLAM čtyři hodiny týdně. Od 3. třídy se pak předměty dělí na dvě části – židovskou výchovu v češtině a výuku ivrit.

Výuka anglického jazyka probíhá od 3. třídy ZŠ. Další cizí jazyk (po angličtině a hebrejštině) se vyučuje od 8. třídy, volí se mezi němčinou či francouzštinou.

Mimo povinné a povinně volitelné předměty jsou žákům základní školy nabízeny nepovinné kroužky (sportovní, výtvarné, jazykové). Žáci mohou čas mezi vyučováním i po vyučování trávit ve školní knihovně nebo v počítačové učebně.

Školní družina pro 1.–4. třídu a školní klub pro 5.–6. třídu nabízejí pobyt venku, hry, vycházky, domácí úkoly.

Škola nabízí malé třídy (nejčastěji do 20 žáků) s bohatou nabídkou odpoledních aktivit, návštěvy divadel, výstav a koncertů. Pravidelně organizuje výlety na místa spojená s židovskou historií. Děti rovněž jezdí na hory, na školu v přírodě a výlety do zahraničí.

Škola nabízí žákům čtvrteční ranní modlitbu. Účast na ní je dobrovolná a není součástí povinného programu školy.

Na konci týdne pořádá škola pro děti v rámci družiny krátký šabatový program ve školní jídelně. Děti společně jedí svačiny a obědy ve školní jídelně. Před a po každém jídle odříkávají společně požehnání nad jídlem podle pravidel židovské tradice. Všechny tyto programy jsou dobrovolné.

Před většinou židovských svátků pořádá škola projektové dny a sváteční dílny. Tyto dílny jsou pro děti povinné a jsou součástí vyučování židovské výchovy.

Škola sídlí v budově zřizovatele, poslední rekonstrukce proběhla v letech 2019–2020.

Učební plán

1. stupeň ZŠ
Předmět 1.Z 2.Z 3.Z 4.Z 5.Z
Celkem týdně hodin 21 22 24 25 26
Český jazyk a literatura 8 8 7 6 6
Anglický jazyk     3 3 3
Matematika 4 4 4 5 5
Informatika     0,5 0,5 1
Prvouka 2 2 1,5    
Vlastivěda       1 2
Přírodověda       1,5 1
Výtvarná výchova 1 2 1 1 1
Hudební výchova     1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2
Židovská výchova a hebrejština (Žvh) 4 4      
Židovská a kulturní výchova a hebrejština / Žvh     2+2/4 2+2/4 2+2/4
2. stupeň ZŠ
Předmět 6.Z 7.Z 8.Z 9.Z
Celkem týdně hodin 28 30 32 31
Český jazyk a literatura 4 4 4 5
Anglický jazyk 3 3 3 3
Volitelný jazyk (Nj, Fj)     3 3
Hebrejský jazyk 3 3 3  
Matematika a její aplikace 4 4 4 5
Informatika   1 1  
Dějepis 2 1 1 2
Občanská výchova 1 1 1 1
Fyzika   2 2 2
Chemie     2 2
Biologie 2 2 1 1
Laborky Fy/Ch/Bi       1
Geografie 2 2 1  
Hudební výchova 1 1 1  
Výtvarná výchova 2 2 2  
Tělesná výchova 2 2 2 2
Židovská výchova 2 2 1 2
Mediální výchova       2

 

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies