Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog

Anna Masařová
anna.masarova@lauder.cz

Ladislava Trpáková
ladislava.trpakova@lauder.cz

Služby školního psychologa jsou zejména:

 • Poradenské konzultace pro žáky (školní,osobní, rodinné vztahové problémy apod.).
 • Poradenské konzultace pro rodiče (adaptační, výukové obtíže, výchovné, rodinné problémy, školní zralost, vztahové obtíže apod.).
 • Práce se třídními kolektivy.
 • Screening (orientační vyšetření školní zralosti, poruch učení a chování).
 • Spolupráce s učiteli (metodická podpora, výměna informací, pozorování ve výuce apod.).
 • Kariérové poradenství (individuální, skupinové).

Speciální pedagog

Anna Masařová
anna.masarova@lauder.cz

Lenka Mošnerová
lenka.mosnerova@lauder.cz

Služby speciálního pedagoga jsou zejména:

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a jejich diagnostika ve spolupráci s psychologem.
 • Pomoc učitelům při realizaci individuálně vzdělávacích plánů pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, žáky nadané a cizince.
 • Individuální či skupinová reedukační a vzdělávací práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ADD, ADHD), logopedická prevence.
 • Hospitační činnost, dle zájmu metodická pomoc učitelům, konzultace z oblasti speciální pedagogiky.
 • Konzultace pro rodiče žáků (náprava poruch učení, školní zralost – rozvoj percepcí u předškolních dětí, rozvoj grafomotoriky, poruchy pozornosti a hyperaktivita).
 • Integrace poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejm. PPP, SPC.

Sociální pedagog

Barbora Matějková
barbora.matejkova@lauder.cz

Služby sociálního pedagoga jsou zejména:

 • Spolupráce s psychologem na pozorování tříd.
 • Preventivní programy.
 • Práce s rodinami ohroženými sociálními problémy.
 • Komunikace s OSPOD.

Výchovný poradce

Anna Masařová
anna.masarova@lauder.cz

Metodik prevence pro 1. stupeň ZŠ

Anna Masařová
anna.masarova@lauder.cz

Metodik prevence pro 2. stupeň ZŠ a NG

Lenka Mošnerová
lenka.mosnerova@lauder.cz

Metodik prevence pro VG

Pavlína Jiroušková
pavlina.jirouskova@lauder.cz

Soubory ke stažení

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies