Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Vážení rodiče, milí studenti,

máme radost z Vašeho zájmu o naši školu. Pro Vaši lepší informovanost jsme připravili odpovědi na několik často kladených otázek týkajících se Lauderových škol.

Pokud máte zájem vidět, jak se v naší škole učí, nebo si ji chcete prohlédnout, jste srdečně vítání na dnech otevřených dveří 29. listopadu 2023 (ZŠ a G), 23. ledna 2024 (gymnázium) a 21. března 2024 (MŠ).

Den otevřeného vyučování, tj. den, kdy se můžete ve škole strávit spolu se studenty jakoukoliv vyučovací hodinu, se koná 29. listopadu 2023.

 

 1. Kdo je zřizovatelem Lauderových škol?
 2. Jaké typy škol patří pod Lauderovy školy?
 3. Komu jsou Lauderovy školy určeny?
 4. Podle jakého programu škola vyučuje?
 5. Jak vypadají přijímací zkoušky na gymnázium?
 6. Jaká je úspěšnost studentů při přijímacím řízení na VŠ?
 7. Jaké jazyky se ve škole vyučují?
 8. Vyučuje se ve škole nějaký méně obvyklý předmět?
 9. Nabízí škola studentům nějaké zahraniční stáže?
 10. Mohou Lauderovy školy navštěvovat žáci, jejichž mateřským jazykem není čeština?
 11. Pokud dítě mluví plynně hebrejsky, jaké má možnosti jazyk rozvíjet?
 12. Jakou podporu Lauderovy školy nabízejí žákům se specifickými poruchami učení?
 13. Jak početné jsou třídní kolektivy?
 14. Platí se na Lauderových školách "školné"?
 15. Je studium na gymnáziu zaměřené na nějaké vzdělávací oblasti?
 16. Jaké mimoškolní aktivity školy nabízejí?
 17. Je mateřská školka otevřena i během letních prázdnin?
 18. Má školka zahradu?
 19. Kompetence školských rad.
Kdo je zřizovatelem Lauderových škol?

Lauderovy školy představují jedinečný vzdělávací projekt Židovské obce v Praze, určený dětem, žákům a studentům se zájmem o výchovu v duchu židovství. Základní škola vznikla v roce 1997, od roku 1999 existovalo čtyřleté gymnázium. V roce 2009 byli přijati první studenti do primy osmiletého gymnázia a škola se rozšířila o mateřskou školu. 6. třída ZŠ se pro zájemce otevřela v září 2016. Škola patří do sítě škol MŠMT.

Jaké typy škol patří pod Lauderovy školy?

Lauderovy školy sdružují mateřskou školu, základní školu a osmileté gymnázium. Všechny typy škol se nacházejí v Belgické ulici. Každý stupeň školy má své vlastní prostory, ale současně společnou jídelnu, tělocvičnu i školní hřiště. Věříme, že setkávání dětí, žáků a studentů různého věku je pro všechny přínosné a obohacující. Některé projekty se dokonce uskutečňují ve skupinách napříč základní školou a gymnáziem.

Komu jsou Lauderovy školy určeny?

Gymnázium je určeno nejen dětem a studentům židovského původu, ale i všem ostatním, kteří mají zájem o bližší poznání židovské náboženské, morální a kulturní tradice. Mateřská a základní škola jsou především pro děti z židovských rodin.

Podle jakého programu škola vyučuje?

Ve škole vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu Le Chajim, vycházejícího z rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a gymnaziální vzdělávání, navíc obohaceného o židovská specifika – židovskou výchovu a hebrejštinu. Absolvent naší školy si osvojí stejné vzdělávací cíle jako absolvent jakékoliv jiné školy, navíc ale navštěvuje hodiny hebrejštiny a židovské výchovy.

Jak vypadají přijímací zkoušky na gymnázium?

Přijímací zkoušky na gymnázium se skládají z testů z českého jazyka a matematiky (CERMAT) a z motivačního pohovoru.

Jaká je úspěšnost studentů při přijímacím řízení na VŠ?

Dlouhodobě je úspěšnost našich studentů při přijetí na VŠ 90 %.  Často se stane, že se na státní vysoké školy dostali všichni studenti (rozptyl bývá široký od studia architektury, přes matematicko-fyzikální fakultu, biologii až k bohemistice a studiu jazyků).

Jaké jazyky se ve škole vyučují?

Na základní škole se již od 1. do 2. třídy vyučují základy hebrejštiny prostřednictvím programu iTaLAM. Od 3. třídy se vyučuje židovská výchova a hebrejština zvlášť, resp. volitelně též dle Tal Amu. Angličtina se vyučuje od 3. třídy. Mladší děti mohou navštěvovat nepovinný kroužek angličtiny dle své úrovně.

Gymnazisté se již od primy učí anglicky a hebrejsky. V tercii si mohou vybrat mezi výukou němčiny a francouzštiny. Povinná výuka hebrejštiny je ukončena v sextě, dále se studenti mohou věnovat výuce hebrejštiny ve volitelných seminářích.

Vyučuje se ve škole nějaký méně obvyklý předmět?

Kromě uvedené výuky hebrejštiny a židovské výchovy se ve škole vyučuje předmět mediální výchova. V rámci předmětu Seminární práce studenti vytvářejí seminární práci na téma dle vlastního zájmu.

Nabízí škola studentům nějaké zahraniční stáže?

Díky podpoře mezinárodní nevládní organizace World ORT se jeden až dva z našich studentů pravidelně účastní letní jazykové školy v Londýně či odborných studentských stáží na univerzitě v Izraeli.

Mohou Lauderovy školy navštěvovat žáci, jejichž mateřským jazykem není čeština?

Žákům, jejichž mateřským jazykem není čeština, škola nabízí individuální kurzy češtiny s cíli vytvořenými na základě evropského referenčního rámce pro výuku jazyků.

Pokud dítě mluví plynně hebrejsky, jaké má možnosti jazyk rozvíjet?

Děti od druhé třídy v rámci rozvrhu navštěvují dvě hodiny hebrejštiny s rodilým mluvčím, kde se učí práci s textem, doplňují si znalost psaní a prohlubují mateřský jazyk, kterým je hebrejština. Další dvě hodiny navštěvují se třídou, kde se učí židovské výchově.

Jakou podporu Lauderovy školy nabízejí žákům se specifickými poruchami učení?

Na škole působí speciální pedagog, který individuálně pracuje s dětmi se specifickými poruchami učení. V případě potřeby je k dispozici i školní psycholog, jež má na starosti spolu se speciálním pedagogem i programy prevence.

Jak početné jsou třídní kolektivy?

Třídu tvoří kolektivy obvykle do 20 žáků či studentů.

Platí se na Lauderových školách „školné“?

Žáci a studenti Lauderových škol přispívají částkou 700 Kč (ZŠ), resp. 800 Kč (G) měsíčně jako příspěvek na nadstandardní výuku, malé třídních kolektivy a málopočetné skupiny při výuce jazyků. Školné se platí na základě smlouvy a dohody se zřizovatelem v mateřské škole.

Je studium na gymnáziu zaměřené na nějaké vzdělávací oblasti?

Gymnázium je svým zaměřením všeobecné. V septimě si studenti mohou vybírat povinně volitelné semináře z humanitních či přírodovědných oborů, a poslední dva ročníky se tak lépe vzdělávat v oblasti, kterou případně budou chtít studovat.

Jaké mimoškolní aktivity školy nabízejí?

Pro žáky 1. stupně je otevřena družina, pro všechny je pak možnost navštěvovat celou řadu kroužků. Gymnazisté si vybírají z bohaté nabídky volitelných seminářů.

Mimoškolním aktivitám studentů je též určena hudební zkušebna. Studentům je k dispozici i školní knihovna, učebna informatiky a školní klub.

Škola pravidelně pořádá zahraniční výměnné zájezdy, školy v přírodě, adaptační a sportovní kurzy. Někteří učitelé a vychovatelé plánují společné projekty pro děti i mimo vyučování.

Je mateřská školka otevřena i během letních prázdnin?

Ne, v době židovských svátků, státních svátků, zimních a letních prázdnin je školka zavřena.

Má školka zahradu?

Děti ze školky mají své oddělené dětské hřiště na školním dvoře. V rámci pravidelných vycházek navštěvují nedaleké Havlíčkovy sady.

 

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies