Judaismus na LŠ

Judaismus na LŠ

Rodičovské dobrovolnické týmy  Školní rozcestníky k svátkům Stolpersteiny Lauder DAFy
 
 

Výuka judaismu

Judaismus je specifickou a velmi významnou součástí studijního programu naší školy. Hlavními školními předměty, ve kterých se studenti s judaismem seznamují, jsou židovská výchova, židovská studia a hebrejština. Židovská témata jsou zároveň součástí výuky dalších školních předmětů (prvouka, vlastivěda, dějepis, zeměpis, výuka jazyků, občanská výchova, hudební výchova) a jsou hlavní nebo významnou součástí celoškolních projektů.

V naší škole se studenti seznamují se základními principy židovské náboženské praxe, hlavními aspekty dlouhé a bohaté tradice judaismu a s židovskými dějinami. Naším cílem je zprostředkovat studentům dostatek vědomostí, schopností a zkušeností k tomu, aby mohli ve svém životě sami vytvářet své židovské postoje a názory a samostatně pracovat na rozvíjení své židovské identity.

Škola v oblasti výuky judaismu významně spolupracuje i s dalšími českými a zahraničními židovskými institucemi. Jsou jimi například Židovská obec v PrazeŽidovské muzeum v PrazeNadační fond obětem holocaustuDomov sociální péče HagiborORT, Izraelské velvyslanectví v České republiceKKL, Česká unie židovské mládeže, Terezínská iniciativa nebo CentropaJDCECJC a L. A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora.

Mateřská škola

Židovská výchova je významnou součástí programu židovské školky. Děti se během roku v týdenních cyklech při práci v centrech aktivit (viz program Začít spolu) setkávají s židovskými svátky, příběhy z Tóry nebo tématy spojenými se státem Izrael. Každé téma mají možnost uchopit všemi smysly při tvořivých výtvarných úkolech, zpívání písniček, vyprávění, při práci v kruhu a při společných oslavách svátků.

Součástí každodenního programu jsou ranní modlitba vedená hravou a zábavnou formou, požehnání před a po jídle a společná páteční šabatová oslava.

Jedna z učitelek, která je rodilou mluvčí, komunikuje s dětmi hebrejsky, vede vybrané aktivity denního programu v hebrejštině.

Mateřská škola Lauderových škol vznikla za podpory L. A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora.

בסיוע הקרן לחינוך יהודי בתפוצות ע"ש ל. א. פינקוס

Základní škola

Na prvním stupni vyučujeme kombinovanou židovskou výchovu a hebrejštinu podle kanadského výukového programu iTaLAM. Tento program spojuje výuku hebrejštiny, židovských svátků, etiky a základů židovské historie. Kombinovanou židovskou výchovu a hebrejštinu vyučujeme v každé třídě čtyři hodiny týdně. Od třetí třídy se pak děti učí 2 hodiny hebrejštiny a 2 židovské výchovy v českém jazyce.

Každý den před vyučováním se děti mohou zúčastnit hebrejské ranní modlitby vedené přiměřenou a srozumitelnou formou. Účast dětí na modlitbě je výhradně dobrovolná.

Součástí židovského programu je každotýdenní společná šabatová oslava probíhající v pátek odpoledne ve školní družině.

Učitelky prvního stupně, které procházejí průběžným židovským vzděláním, integrují židovská témata i do dalších předmětů běžné výuky.

Odpoledne škola nabízí dobrovolný židovský program přesahující rámec povinného vzdělávání – kroužek hebrejštiny pro rodilé mluvčí nebo kroužek halachy a parašat ha-šavua.

Nižší stupeň gymnázia a 2. stupeň ZŠ

Na nižším stupni osmiletého gymnázia a 2. stupni ZŠ se děti učí židovskou výchovu dvě hodiny týdně. V tomto věku děti již rozdělujeme do skupin podle pokročilosti nebo individuálního zájmu o hlubší tradiční studium.

Hlavním tématem židovské výchovy v primě jsou příběhy Tóry a vybrané kapitoly knih NaChu. Studenti se v hodinách seznamují s klasickými komentáři a midraši k těmto příběhům. Jsou soustavě vedeni k samostatnému zamyšlení a analyzování náboženských a etických a obecně lidských momentů těchto příběhů.

Cílem židovské výchovy v sekundě je osobnostní rozvoj, systematizace a prohloubení znalostí, spojených s židovskými tradicemi týdenního, ročního a životního cyklu. Studenti primy a sekundy mají možnost soustavně se připravovat na své Bar/Bat micva v odpoledním dobrovolném kroužku.

Cílem židovské výchovy v prvním pololetí tercie je obohatit žáky konfrontací s dospělým a vnějším světem. V tomto období se zabývají přístupem judaismu k tématům, jakými jsou rodina, plánování rodičovství, interrupce, poškozování vlastního těla atp. V druhém pololetí se studenti zabývají studiem židovské historie u nás a ve světě.

Cílem židovské výchovy v kvartě je další znalostní rozvoj žáků v oblasti historie židovského národa a souhrnná systematizace znalostí v oblasti judaismu, nabytých během celého studia na naší škole.

Vyšší stupeň gymnázia

Na vyšším gymnáziu učíme judaismus v rámci seminářů pod hlavičkou předmětu židovská studia. Studenti, kteří přicházejí na naší školu v kvintě, absolvují povinný dvouletý seminář s názvem základní kurz, ve kterém se seznámí s fundamenty židovského náboženství a židovské historie. Základní kurz pokrývá tato témata: základní struktura Tanachu a jeho klíčové kapitoly, šabat, svátky a roční cyklus, životní cyklus, hlavní osa židovské historie, Židé v Čechách a na Moravě (včetně hlavních památek), antisemitismus, šoa, sionismus a základní židovské reálie.

Studenti, kteří přecházejí do kvinty z nižšího gymnázia a studenti, kteří již absolvovali základní kurz, si každé pololetí vybírají jednosemestrální semináře ze tří základních oblastí:

  • židovské náboženství a náboženské texty
  • židovská historie
  • židovská filozofie a umění.

V rámci těchto témat pravidelně nabízíme semináře: Základní náboženské texty judaismu, Tóra s Rašiho komentářem, Pirkej Avot, Historie a současnost Blízkého východu, Historie evropských židů od středověku po současnost, Americká židovská literatura, Izraelská literatura, Současná společenská témata očima judaismu atp.

Hebrejština

Jak již bylo uvedeno, výuka hebrejštiny na naší škole začíná již v první třídě v programu iTaLAm a dále pokračuje jako cizí jazyk podle programu "Chaverim be-ivrit". Na nižším a vyšším gymnáziu vyučujeme hebrejštinu 3 hodiny týdně.

 

Rodičovské dobrovolnické týmy

Ve škole působí tři rodičovské dobrovolnické týmy:

Tým „V krabici” organizuje pro rodiny v naší škole sváteční krabice, které ostatní učí, jak slavit židovské svátky včetně šabatu, popřípadě přichází s kreativními nápady, které pomáhají svátky slavit aktivnějším nebo neobvyklým způsobem.

Tým „Havdala” pořádá společenská setkání u příležitosti konce šabatu. Vymýšlí kreativní společenské a vzdělávací aktivity, které tato setkání oživují a pomáhají kultivovat a rozvíjet komunitní prostředí na židovské obci. V době covidu tento tým připravil dvě únikové hry  se židovskou tematikou v ulicích Prahy.

Tým „Šul a šnaps” organizuje podvečerní setkání rodičů při panelových diskusích se zajímavými hosty. Setkání nesou podtitul „nechte děti doma”.

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies