Lauderovy školy

Lauderovy školy

Komunitní škola a rodičovské týmy Patroni a partneři Projekty a granty

Vize školy

Lauderky vytvářejí inspirující a bezpečné prostředí, ve kterém se mladí lidé stávají sebevědomými celoživotními studenty, aktivními členy židovské komunity a odpovědnými občany České republiky.

Tradice a poslání

Lauderky nejlépe charakterizuje sousloví komunitní židovská škola. Vedle toho, že děláme vše proto, abychom našim studentům byli partnery v získávání kvalitního vzdělání, chápeme naši školu jako prostředek k posílení české židovské komunity (v nejširším slova smyslu). Už dnes sledujeme rozšiřování ČUŽM, spolků a posilování nejrůznějších akcí a aktivit židovské obce v Praze apod. právě o studenty LŠ a jejich rodinné příslušníky, kteří přišli původně z takřka 100% asimilovaných, k židovství se nehlásících rodin. Věříme, že toto je vedle kvalitní výuky jedno z hlavních poslání školy.

Jsme školou inkluzivní a do našich tříd zařazujeme podle možností všechny děti z naší cílové skupiny. Z principu ani nemůžeme být školu „exkluzivní“. Resp. můžeme hovořit směle o výjimečnosti, ale v tom smyslu, že na naší škole panuje skvělá rodinná atmosféra, partnerský vztah učitel-žák, můžeme se pochlubit skvělým pedagogickým sborem i špičkovým materiálně-technickým zabezpečením. A pokud jde o „exaktní kritéria“, pak je hlavní devízou školy „přidaná hodnota“ – tedy o kolik zlepšíme dovednosti a znalosti žáků, nikoliv absolutní měřitelné výkony na výstupu.

Naše škola vznikla z potřeby navázat na přerušenou tradici židovského vzdělávání v naší zemi, respektive tradici přerušenou v našem koutě evropského prostoru. Lauderky patří do sítě židovských škol ve střední a východní Evropě, které byly v 90. letech 20. století zakládány Lauderovou nadací. V Praze u založení základní školy a gymnázia stáli vrchní pražský rabín Karol Efraim Sidon a Dr. Leo Pavlát, poradce Lauderovy nadace v Česku.

V budově, kde v současné době funguje židovská škola, byl před 2. světovou válkou židovský sirotčinec. V červenci roku 1941 zde měla světovou premiéru dětská opera Brundibár, která je světoznámým dílem a stala se symbolem dětské naděje v Terezíně.

Navzdory téměř padesátiletému přerušení kontinuity židovského vzdělávání v Československu se Lauderovy školy v Praze nacházejí ve specifickém historickém kontextu, kde mohou čerpat jak z bohatého předválečného kulturního dědictví, tak ze současné spolupráce s židovskými školami v Evropě i v Izraeli.

 

Komunitní škola

komunitní škola

Naše škola jako místo setkávání širší židovské obce a prostor pro vzdělávání pro každého

Komunitní charakter naší školy je jedním z hlavních pilířů vize naší školy. Školní život se odehrává ve třídách při běžné výuce jen z části. Mnoho z toho, co naši studenti zažívají, se děje při společných školních aktivitách během školního dne i během odpolední nebo zcela mimo běžný školní čas. Zároveň tyto aktivity organizují nejen naši učitelé, ale ve velké míře také sami studenti a rodiče našich dětí nebo naši absolventi. Naše školní komunita není omezená fyzickými zdmi naší budovy a školu vnímáme jako místo setkávání širší židovské obce a prostor pro vzdělávání pro každého z naší cílové skupiny, kdo má chuť se učit.

Naše komunitní projekty plánujeme se snahou naplňovat tyto čtyři oblasti očekávaných výstupů:

  • naši studenti a rodiče se aktivně účastní židovského komunitního života, ať už světském nebo náboženském slova smyslu,
  • naši studenti a rodiče se dlouhodobě (celoživotně) věnují sebevzdělávání v oblasti různých oblastí židovství,
  • naši studenti a rodiče se aktivně zapojují do formálních a neformálních  židovských vzdělávacích a komunitních aktivit školy a širší obce,
  • naši studenti a rodiče se aktivně zapojují do dobročinných aktivit (finanční nebo dobrovolnické povahy).

Odpolední dílny a školní oslavy pro širší židovskou komunitu

Odpolední dílny a společné  organizujeme většinou v době židovských svátků. Mezi nejoblíbenější aktivity patří Rošhašanové Bake-off a společné pečení novoročních chal, Café suka během Svátku stánků, Chanukový bazar, Purimové čtenářské odpoledne nebo Školní zahradní slavnost u příležitosti izraelského Dne nezávislosti. Náplň těchto oslav se každý rok mírně obměňuje, na obsahu a organizaci se podílejí velkým dílem studenti a rodiče.

Rodičovské kavárny

S rodiči se v podvečer scházíme nad šálkem čaje nebo kávy a zveme si různé odborníky, kteří s námi debatují nad tématy spojenými se vzděláním, výchovou, rodinnými otázkami všeho druhu nebo péčí o duševní zdraví.

Dobrovolnické rodičovské skupiny

Ve škole působí tři rodičovské dobrovolnické týmy:

Tým „V krabici” organizuje pro rodiny v naší škole sváteční krabice, které ostatní učí, jak slavit židovské svátky včetně šabatu, popřípadě přichází s kreativními nápady, které pomáhají svátky slavit aktivnějším nebo neobvyklým způsobem.

Tým „Havdala” pořádá společenská setkání u příležitosti konce šabatu. Vymýšlí kreativní společenské a vzdělávací aktivity, které tato setkání oživují a pomáhají kultivovat a rozvíjet komunitní prostředí na židovské obci. V době covidu tento tým připravil dvě únikové hry  se židovskou tematikou v ulicích Prahy.

Tým „Šul a šnaps” organizuje podvečerní setkání rodičů při panelových diskusích se zajímavými hosty. Setkání nesou podtitul „nechte děti doma”.

Školní průvodce svátky a materiály k parašat ha-šavua

Lauderky vydávají průvodce, které pomáhají v orientaci v židovských svátcích a přinášejí zajímavé nápady na oživování jejich oslav nebo texty k zamyšlení a dalšímu studiu. Ve škole několik let probíhal projekt studentské paraši, kdy studenti pro ostatní připravovali krátká videa nebo podcasty s vysvětlením textu Tóry a ve spolupráci s Jiřím Blažkem vydával šabatový Lauder daf.

Dětský e-learning

Pro studenty z mimopražských obcí organizujeme online hodiny hebrejštiny a židovské výchovy. Součástí e-learningu jsou také společná prezenční setkání studentů a jejich rodičů nebo online aktivity s tématem židovských svátků.

E-learning pro dospělé

Pro rodiče a prarodiče naší školy a e-školy pořádáme online kurzy hebrejštiny a přednášky s různými židovskými tématy.

 

 

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies