Projekty a granty

Škola místo inspirace

Od ledna 2022 do října 2023 jsme byli součástí projektu "Škola - místo inspirace". Díky spolupráci s organizací EKS, z.s. vznikla metodika pro učitele, která pomáhá rozvíjet pozitivní a demokratické klima na středních školách. Vše proběhlo díky financování EU z programu OP Praha – pól růstu.

O projektu se více dočtete ZDE. Publikace je ke stažení ZDE

Učíme se navzájem II

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001898
Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
Předpokládaná výše dotace činí 821 223 Kč.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Cílem projektu je nabídnout všem dětem podporu, kterou potřebují, aby se mohly nadále vzdělávat, zvláště v oblasti výuky českého jazyka pro děti s OMJ a multikulturní a osobnostně-sociální výchovy, a to konkrétně hlavně prostřednictvím práce DA. Dalším cílem je umožnit učitelům, aby se sami vzdělávali v oblastech, které s předchozím cílem souvisejí. Vytvořit takovou školu, v níž i rodiče najdou člověka, který s nimi komunikuje, a to i navzdory možné jazykové bariéře. A díky pravidelným setkáváním s rodiči v rámci odborných i komunitních setkání budovat školu jako pestré společenství.

Info ke stažení v PDF zde.
Projekt je realizován v rámci programu Operační program Praha – pól růstu ČR, název výzvy: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, číslo výzvy: 54.Pro život učený III – Šablony ZŠ

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021921
Období realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023
Předpokládaná výše dotace činí: 647 007 Kč

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cílem projektu je na základní škole realizovat klub pro žáky ZŠ, projektové dny ve výuce, podpořit práci školního speciálního pedagoga a tandemovou výuku učitelů. Na MŠ je projekt zacílen na podporu odborně tematických setkání s rodiči a na projektové dny ve škole i mimo školu. Díky projektové podpoře může několik učitelek MŠ absolvovat zahraniční stáž."Zkoumavé čtení: Systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky na 2. stupni ZŠ / na víceletém gymnáziu v ČR"

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016346
Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022

Ve spolupráci a pod metodickým vedením Nové školy, o. p. s., a spolu s devíti základními školami a jedním víceletým gymnáziem, je naší snahou rozvíjet individuální čtenářství i pisatelství každého žáka. V rámci dvou školních roků se v naší škole pokusíme o komplexní (vícesložkovou) a systematickou proměnu výuky ke čtenářství/pisatelství na 2. stupni ZŠ / víceletém gymnáziu. Ve škole od září 2020 zavedeme oborové čtení, které budou zapojení učitelé zařazovat jednou za týden, a pravidelné každotýdenní dílny čtení. V oborovém čtení se opíráme o zahraniční zkušenosti z anglosaských zemí, kde má tzv. akademické čtení velkou tradici.

Doufáme, že se nám podaří podpořit dětské čtenáře a zároveň inspirovat učitele k tomu, že pracovat s různorodými texty a rozvíjet dětské čtenářství lze i v odborných předmětech, byť mají minimální hodinovou dotaci.

Podrobnosti o projektu můžete sledovat na www.ctenarskekluby.cz a facebooku Školní čtenářské kluby.

Projekt nám dává příležitost ke spolupráci s následujícími školami:
ZŠ a MŠ Píšť, ZŠ Boženy Němcové Opava, ZŠ Chrast, ZŠ Prosetín, ZŠ U Soudu Liberec, ZŠ Skálova Turnov, ZŠ Jižní Předměstí Rokycany, ZŠ Dobřany, Lauderovy školy při ŽOP, ZŠ Květnového vítězství Praha 11

Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.Učíme se navzájem

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001223
Období realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Předpokládaná výše dotace činí 988 652 Kč.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Cílem projektu je nabídnout všem dětem podporu, kterou potřebují, aby se mohly nadále vzdělávat, zvláště v oblasti výuky českého jazyka pro děti s OMJ a multikulturní a osobnostně-sociální výchovy. Dalším cílem je umožnit učitelům, aby se sami vzdělávali v oblastech, které s předchozím cílem souvisejí. Vytvořit takovou školu, v níž i rodiče najdou člověka, který s nimi komunikuje, a to i navzdory možné jazykové bariéře. A díky pravidelným setkáváním s rodiči v rámci odborných i komunitních setkání budovat školu jako pestré společenství.

Projekt je realizován v rámci programu Operační program Praha – pól růstu ČR, název výzvy: OPPPR_28. výzva SC 4.2 - Inkluze a multikulturní vzdělávání. Info ke stažení v PDF zde.Tematický okruh A - podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin

Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽO Praha i díky podpoře MŠMT ČR realizovala pravidelnou výuku hebrejštiny, která je pro některé žáky školy jejich mateřským jazykem, pro jiné jazykem národa, k jehož tradici se rodina hlásí.

Pravidelná výuka hebrejštiny byla realizována podle úrovní studentů, tj. na nižším gymnáziu realizace 3–4 jazykových skupin, po hodině třikrát týdně, u prvních dvou ročníků vyššího gymnázia: výuka ve 3–4 jazykových skupinách, po hodině třikrát týdně. Na základní škole v pěti skupinách po třech hodinách týdně. V jedné ze skupin se scházeli rodilí mluvčí, žáci, kteří se věnovali gramatice a výuce hebrejštiny jako mateřského jazyka.

Díky projektu se podařilo nabídnout žákům individualizovaný způsob práce a přizpůsobit způsob výuky podle úrovně žáků a podle jejich osobnostních předpokladů.

 

Učíme se příběhem

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094
Období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021
Celkový objem dotace: Kč 13.651.000,-

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

V projektu vytvoříme model výuky literatury jako předmětu cíleného na literární vzdělání skrze rozvoj čtenářství. Zaměříme se na 5. – 9. ročník základní školy. Rámec nám poskytne naratologie, tedy teorie vyprávění, kterou považujeme za příznivý teoretický model přemýšlení nad textem, a to i pro dítě – čtenáře. Cílem je, aby děti dostaly k dispozici nástroj analýzy textu – příběhu, uplatnitelného pro literaturu, kterou samy čtou, a pro tvořivé přemýšlení nad ní. V rámci spolupráce základních škol a veřejných knihoven vznikne cyklus tří ověřených vzdělávacích programů zaměřených na 2. st. ZŠ, které budou posléze v intencích výzvy nabídnuty ke všeobecnému užití.Vzdělání pro život II – Šablony ZŠ II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014360
Období realizace – 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Předpokládaná výše dotace činí: 830 715,00

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Pro život učený II – Šablony SŠ II

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0016862
Období realizace: 1. 1. 2020 do 31.12.2019
Předpokládaná výše dotace činí: 737 842,00

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Soubory ke stažení

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies