Patroni a partneři

Patroni a partneři

Židovská obec v Praze

Židovská obec v Praze (ŽOP) je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších židovských komunit v Evropě a v současné době také největší a nejvýznamnější židovskou obcí v ČR. ŽOP a Lauderovy školy jsou úzce propojeny. Židovská obec je zřizovatelem a partnerem školy. Obě organizace spolu na různých úrovních spolupracují a v základu usilují o stejný cíl, tedy rozvoj židovského života místní komunity. Přesto si škola zachovává svou rozhodovací autonomii v oblasti pedagogického rozvoje a vzdělávacích rozhodnutí. Díky této spolupráci mohou Lauderovy školy nabízet výjimečné vzdělání, které kombinuje moderní vzdělávací metody s tradičními židovskými hodnotami a kulturou.

Nadace Ronalda S. Laudera

Nadace R. S. Laudera byla založena v roce 1987, aby podporovala oživení židovského způsobu života ve střední a východní Evropě. Na jejím počátku byla mise Ronalda S. Laudera jako amerického velvyslance v Rakousku, kde se blíže seznámil s osudy židovského obyvatelstva v Evropě za 2. světové války. Postupné zapomínání hodnot a přínosu židovské civilizace světu vedly poté Laudera k většímu zájmu o židovské kulturní dědictví a jeho rozvoj. Výsledkem tohoto zájmu se roku 1987 stalo založení Nadace, která dnes pod jeho jménem působí od Německa po Ukrajinu. S jejími pedagogy, rabíny i dalšími odborníky se můžeme setkat ve více než 20 městech 15 států, kde Nadace samostatně zřídila či podporuje na 40 různých institucí a programů. Většinou jde o židovské školky a školy, ale v rámci Lauderovy nadace působí i tábory pro mládež, vzdělávací a komunální centra, synagogy a kluby mládeže. Velkorysé podpoře Lauderovy nadace se navíc těší i speciální projekty. Patří k nim například genealogický projekt, uskutečňovaný v polském Židovském historickém institutu, monitorovací středisko Ligy proti pomluvám ve Vídni aj.

Od roku 1994 Nadace Ronalda S. Laudera vyvíjí svou činnost také v Praze. Tehdy zde byl ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze otevřen Program Lauderovy školky v Praze. V září 1997 byla ustavena Lauderova základní škola a o dva roky později Lauderovo gymnázium. Od školního roku 2009/2010, k nim ještě ve stejné budově přibyly dvě třídy Lauderovy školky Gan Jehuda.

 Ve znaku Lauderovy nadace je použito slovo „vzdělání“ v několika jazycích. Hebrejsky je užito slovo chinuch, které spojuje vyučování s příkazem učit děti, jak říká Tóra ve verši „a budeš je učit své syny“ (Dvarim 11:19).

Poslání Lauderovy nadace:

Nikdy je nenazýváme zbytky. Protože zbytky nechodí do židovské denní školy. / Nikdy je nenazýváme umírající židovské obce. / Nikdy je nenazýváme posledními Židy ve střední a východní Evropě. / Protože mezi všemi bytostmi, které Bůh stvořil, poslední Žid prostě není.

Lauderova nadace je nazývá budoucností a více než desetiletí se zabývá obnovováním a utvářením židovského způsobu života v té části Evropy, ve které po holocaustu následoval komunistický útlak.

Proč pomáháme těmto zemím? Protože půl století po holocaustu zde stále Židé žijí a chtějí být opět Židy. Je jich sice málo, ale jsou odhodlaní. Poskytování židovského vzdělání je naším prvořadým cílem. Protože víme, že přineseme-li způsob židovského života dětem, přinesou ho domů svým rodičům, generaci, které byl přístup k jejímu dědictví zabráněn.

World ORT

World ORT je jednou z největších nevládních organizací pro vzdělávání na světě. Její vzdělávací a výcviková střediska lze v současnosti nalézt v Izraeli, v bývalých zemích Sovětského svazu, v Latinské Americe, v Jižní a Severní Americe, v Evropě a v asijsko-pacifickém regionu. World ORT působí přímo či nepřímo ve více než sto zemích světa.

World ORT má status poradce pro informační a vzdělávací účely u organizace UNESCO; a status pozorovatele u ILO (Mezinárodní organizace práce). ORT je zakládajícím členem ICVA (Mezinárodní rada dobrovolnických agentur).

Cílem vzdělávacích programů ORT je dát studentům po celém světě co nelepší předpoklady do budoucna. Tato příprava zahrnuje:

 • vzdělání, které jim umožní stát se uvědomělými občany s kladným přínosem pro společnost
 • zaměřená školení, která jim umožní dosáhnout užitečné a hodnotné kariéry
 • znalosti – pro své židovské studenty – které jim poskytnou pochopení a uznání svého kulturního dědictví

World ORT a ČR

V Československu se ORT poprvé představil v dubnu 1947, ovšem svou činnost byl nucen pod tlakem komunistických úřadů ukončit v červenci 1949. ORT tehdy pomáhal poválečným židovským imigrantům z Polska, Maďarska a Rumunska.

Do České republiky se ORT vrátil až v roce 1996, kdy s ním navázalo spolupráci Židovské muzeum v Praze. V jeho Vzdělávacím a kulturním centru ORT zřídil počítačovou učebnu, jejímuž otevření byl přítomen i tehdejší prezident Václav Havel.

World ORT a Lauderovy školy

V roce 2005 World ORT rozšířil své aktivity i do Lauderových škol. Zde se podílel na 3 velkých projektech:

 • Počítačová učebna (Tye & Lauder Technology Center)
 • Přírodovědná laboratoř (Science Laboratory)
 • Interdisciplinární učebny (Interdisciplinary Technology Laboratories)

Vedle těchto třech rozsáhlých projektů se World ORT rovněž podílel na dalším vybavení školy, jako:

 • školení Tal Am pro učitele (včetně cestovních nákladů)
 • příspěvek na zakoupení učebnic Tal Amu
 • zakoupení knih a filmů v angličtině, slovníků (software + knihy)
 • poskytnutí mezinárodních stipendií pro studenty (English School of London + Raya Cowan Summer School in Israel)
 • účast učitelů na mezinárodních konferencích (Hatter Seminar, Wingate Seminar)

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies