Výběrové řízení na ředitele/ředitelku LŠ

28.8.2023 |  Petr Karas | 

Rada školské právnické osoby Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP jménem zřizovatele školy, Židovské obce v Praze, Maiselova 18, Praha 1 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon) vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Lauderovy mateřské školy, základní školy a gymnázia při Židovské obci v Praze, Belgická 67/25, 120 00 Praha 2.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících (5 let),
 • plná svéprávnost,
 • trestní bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka a anglického jazyka (úroveň B2 a výše).

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • znalost školské legislativy a dalších souvisejících právních předpisů,
 • schopnost řízení školy jako organizace, včetně financí, majetku a personalistiky,
 • velmi dobré komunikační schopnosti směrem k dětem, kolegům, rodičům a spolupracujícím organizacím,
 • pedagogické zkušenosti a schopnost řídit výchovně vzdělávací proces,
 • obecná znalost judaismu a židovské komunity v Praze.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče/ky,
 • datum a místo narození uchazeče/ky,
 • místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa,
 • telefon, e-mail,
 • datum a vlastnoruční podpis uchazeče/ky.

K přihlášce doložte:

 • motivační dopis v rozsahu 0,5−1 normostran, proč se cítíte být vhodným kandidátem/kandidátkou na tuto pozici,
 • vize dalšího rozvoje školy v rozsahu 4−6 normostran, kde uvedete možné představy o řízení kvality pedagogického procesu, styly komunikace a řízení, rozvoj komunitního charakteru školy,
 • strukturovaný profesní životopis obsahující údaje o vzdělání, praxi a odborných znalostech a dovednostech,
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně dokladů o dalším vzdělání),
 • doklady o délce praxe (včetně pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti a řízení týmu – formou čestného prohlášení, s případným vyžádáním si potvrzujících kontaktů
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele ne starší než 3 měsíce,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Lhůta pro doručení přihlášky:
nejpozději do 2. 10. 2023 do 12:00 hodin.
Způsob podání přihlášky:
Do výběrového řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu Rada školy – ŽO Praha, Maiselova 18, Praha 1, 110 00.
Obálku označte slovy:
„Konkurs – ředitel/ředitelka Lauderovy školy – neotvírat“.
Bližší informace poskytne:
ředitel školy – Petr Karas, telefon: 777 700 857, e-mail: petr.karas@lauder.cz
Předpokládaný termín výběrového řízení:
listopad 2023.
Předpokládaný nástup do funkce:
1. 8. 2024.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů. Rada školské právnické osoby (výběrová komise) může přizvat k jednání komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise.

Základní informace o škole:

 • www.lauder.cz
 • jediná židovská škola v Česku, zřízená ŽOP, v síti škol MŠMT (církevní škola),
 • sdružuje mateřskou školu (dvě třídy, 40 dětí), základní školu (devět tříd, 190 žáků) a osmileté gymnázium (8 tříd, 165 studentů),
 • má 70 zaměstnanců,
 • v roce 2023 spravovala rozpočet ve výši 62 mil. Kč,
 • pod školu spadá také e-škola – 100−150 studentů (dětských a dospělých),
 • více ve výročních zprávách na webu školy.

Soubory ke stažení

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies