Přijímací řízení 8G - aktualizace po NT

25.5.2023 |  Petr Karas | 

Výsledky přijímacích zkoušek 2023 - aktualizace (po autoremeduře a NT)

Přijímacích zkoušek do primy osmiletého gymnázia (79-41-K/81) LŠ ve dnech 17.–20. dubna 2023 se zúčastnilo 38 ze 41 přihlášených uchazečů. Ve dnech 10. a 11. května pak další dva uchazeči v náhradním termínu.

V souladu s § 59 a následujících zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, ve spojení s ustanovením vyhlášky 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) v platném znění, a ustanovením zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění a v souladu se zveřejněnými kritérii přijímacího řízení byli na základě těchto přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří se umístili do 20. místa včetně.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP, a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Vzor odvolání není jednotný, lze použít např. tento: ODVOLÁNÍ

Písemné rozhodnutí o  nepřijetí bude všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, zasláno poštou. U přijatých stačí dle správního řádu toto zveřejnění.

Zápisový lístek, podepsaný zákonným zástupcem a přijatým uchazečem, je nutné odevzdat do 15. 5. 2023, a to v kanceláři školy každý pracovní den v době 8:00–16:00. Pro náhradní termín se stanovuuje lhůta pro odevzdání zápisového lístku do 2. června 2023.

S ohledem na méně šťastné zájemce vás však prosíme, abyste lístky odevzdávali co nejdříve, příp. nám dali mailově vědět, pokud jste se rozhodli pro jinou školu.

Dne 28. dubna 2023 (a 18. května - po náhradním termínu, resp. 25. května poslední změna rozhodnutí - autoremedura)

Petr Karas
ředitel Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při ŽOP

 

Zde jsou evidenční čísla (uvedena v pozvánkách k přijímacím zkouškám) uchazečů, kteří byli přijati (přeškrtnutí = přijati, ale nenastoupili):

42023

92023

(102023)

(142023)

152023

192023

202023

212023

262023

272023

282023

292023

322023

332023

342023

352023

402023

412023

(po autoremeduře po odvolání, za tři uchazeče, kteří nenastoupili)

52023

82023

392023

(po náhradním termínu)

312023

Kompletní listina – evidenční čísla, procenta, pořadí – viz přiložený soubor.

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies