Přijímací řízení 8G (2024)

15.5.2024 |  Petr Karas | 

Výsledky přijímacích zkoušek 2024

 

Přijímacích zkoušek do primy osmiletého gymnázia (79-41-K/81) Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při ŽOP pro školní rok 2024/2025 se zúčastnilo 102 ze 103 přihlášených uchazečů.

V souladu s § 59 a následujících zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, ve spojení s ustanovením vyhlášky 422/2023 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) v platném znění, a ustanovením zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění a v souladu se zveřejněnými kritérii přijímacího řízení byli na základě těchto přijímacích zkoušek přijati uchazeči do kapacity 20 žáků budoucí primy.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP, a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

– Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY.

– Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.

Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí) již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě se v 1. a 2. kole přijímacího řízení nevyhotovují a uchazečům a jejich zákonným zástupcům se nezasílají.

Petr Karas
ředitel Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při ŽOP

Soubory ke stažení

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies