Registrace na aktuální "Šul a šnaps"

Z důvodu omezené kapacity míst vás prosíme, abyste se na program předem zaregistrovali nejméně 24 hodin před jeho konáním.

Pokud jste zvolili variantu jiné, prosím, napište laskavě jméno osoby spojené s LŠ nebo ŽOP, u které můžeme ověřit vaše spojení se židovskou obcí. Děkujeme za pochopení.

Informace o zpracování osobních údajů: Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP (dále také jen „LŠ“, nebo „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů). Zpracovává osobní údaje uvedené v této smlouvě/přihlášce. Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů. LŠ jmenovaly v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je Mgr. Ladislav Prošek. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat e-mailu na adrese: DPO@lauder.cz. V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se buď na správce nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte. Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.Novinky