Výsledky přijímacích zkoušek 2022

Přijímacích zkoušek do primy osmiletého gymnázia (79-41-K/81) LŠ ve dnech 19.–20. dubna 2022 se zúčastnilo 68 ze 70 přihlášených uchazečů.

V souladu s § 59 a následujících zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), s ustanovením vyhlášky 353/2016 Sb., ustanovením zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a se zveřejněnými kritérii přijímacího řízení byli na základě těchto přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří se umístili do 20. místa včetně.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP, a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Vzor odvolání není jednotný, lze použít např tento: ODVOLÁNÍ

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, zasláno poštou. U přijatých stačí dle správního řádu toto zveřejnění.

Zápisový lístek, podepsaný zákonným zástupcem a přijatým uchazečem, je nutné odevzdat do 13. 5. 2022, a to v kanceláři školy každý pracovní den v době 8:00–16:00.

S ohledem na méně šťastné zájemce vás však prosíme, abyste lístky odevzdávali co nejdříve, příp. nám dali mailově vědět, pokud jste se rozhodli pro jinou školu.

Dne 29. dubna 2022

Petr Karas, ředitel Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při ŽOP

Zde jsou evid. čísla (uvedena v pozvánkách k přijímacím zkouškám) uchazečů, kteří byli přijati.

132022
262022
402022
292022
82022
242022
412022
252022
32022
392022
572022
502022
122022
472022
482022
652022
52022
152022
432022
72022

112022 (po autoremeduře 16. 5. 2022)

Kompletní listina – evidenční čísla, procenta, pořadí – ZDE.Novinky