Výsledky přijímacích zkoušek 2021

Přijímacích zkoušek do primy osmiletého gymnázia LŠ ve dnech 5.–6. května 2021 se zúčastnilo 59 z 60 přihlášených uchazečů.

V souladu se zveřejněnými kritérii přijímacího řízení byli na základě těchto přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří se umístili do 19. místa včetně, protože se čeká na jednoho uchazeče, který koná zkoušky v náhradním termínu (2. června).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP, a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v čem je spatřován rozpor se správním řádem.

Pokud nevidíte pochybení ve správním řádu, ale chcete projevit zájem o přijetí v případě uvolnění místa, stačí mailová (petr.karas@lauder.cz) či písemná zpráva. Pokud by došlo k uvolnění míst (zájemci nastoupí na jinou školu), ozveme se.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, zasláno poštou. U přijatých stačí dle správního řádu toto zveřejnění.

Zápisový lístek, podepsaný zákonným zástupcem a přijatým uchazečem, je nutné odevzdat do 3. 6. 2021, a to v kanceláři školy každý pracovní den v době 8:00–16:00.

S ohledem na méně šťastné zájemce vás však prosíme, abyste lístky odevzdávali co nejdříve, příp. nám dali mailově vědět, pokud jste se rozhodli pro jinou školu.

Dne 20. května 2021

Petr Karas, ředitel Lauderových škol

Zde jsou evid. čísla (uvedena v pozvánkách k přijímacím zkouškám) uchazečů, kteří byli přijati.

22021

42021

102021

132021

152021

182021

202021

212021

232021

242021

282021

302021

342021

352021

402021

412021

442021

482021

542021

Kompletní listina – evidenční čísla, procenta, pořadí – ZDE.Novinky