Výsledky přijímacích zkoušek 2020

Přijímacích zkoušek do primy osmiletého gymnázia LŠ ve dnech 26. května–9. června 2020 se zúčastnilo 78 z 80 přihlášených uchazečů.

V souladu se zveřejněnými kritérii přijímacího řízení byli na základě těchto přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří se umístili do 20. místa včetně.

Pokud chcete projevit zájem o přijetí v případě uvolnění místa, stačí mailová (petr.karas@lauder.cz) či písemná zpráva. Pokud by došlo k uvolnění míst (zájemci nastoupí na jinou školu), ozveme se.

V souladu s ustanovením § 18 zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (135/2020 Sb.) proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné. Podle ustanovení § 11 odst. 1 mimořádné vyhlášky uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, zasláno poštou. U přijatých stačí dle správního řádu toto zveřejnění.

Zápisový lístek, podepsaný zákonným zástupcem a přijatým uchazečem, je nutné odevzdat do 24. 6. 2020, a to v kanceláři školy každý pracovní den v době 8:00–16:00.

S ohledem na méně šťastné zájemce vás však prosíme, abyste lístky odevzdávali co nejdříve, příp. nám dali mailově vědět, pokud jste se rozhodli pro jinou školu.

Dne 16. června 2020

Petr Karas, ředitel Lauderových škol

Zde jsou evid. čísla (uvedena v pozvánkách k přijímacím zkouškám) uchazečů, kteří byli přijati.

00012020
00032020
00132020
00142020
00152020
00212020
00222020
00282020
00312020
00332020
00432020
00452020
00472020
00492020
00542020
00582020
00592020
00612020
00662020
00682020Novinky