Výsledky přijímacích zkoušek 2019

Přijímacích zkoušek do primy osmiletého gymnázia LŠ ve dnech 15.–18. dubna 2019 se zúčastnilo 75 ze 75 přihlášených uchazečů.

V souladu se zveřejněnými kritérii přijímacího řízení byli na základě těchto přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří se umístili do 20. místa včetně.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP, a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v čem je spatřován rozpor se správním řádem.

Pokud nevidíte pochybení ve správním řádu, ale chcete projevit zájem o přijetí v případě uvolnění místa, stačí mailová (petr.karas@lauder.cz) či písemná zpráva. Pokud by došlo k uvolnění míst (zájemci nastoupí na jinou školu), ozveme se.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, zasláno poštou. U přijatých stačí dle správního řádu toto zveřejnění.

Zápisový lístek, podepsaný zákonným zástupcem a přijatým uchazečem, je nutné odevzdat do 15. 5. 2019, a to v kanceláři školy každý pracovní den v době 8:00–16:00.

S ohledem na méně šťastné zájemce vás však prosíme, abyste lístky odevzdávali co nejdříve, příp. nám dali mailově vědět, pokud jste se rozhodli pro jinou školu.

Dne 29. dubna 2019

Petr Karas, ředitel Lauderových škol

Zde jsou evid. čísla (uvedena v pozvánkách k přijímacím zkouškám) uchazečů , kteří byli přijati.

00252019
00172019
00112019
00592019
00262019
00472019
00102019
00232019
00122019
00572019
00732019
00372019
00272019
00212019
00722019
00342019
00052019
00152019
00282019
00452019

Kompletní listina – evidenční čísla, procenta, pořadí – ZDE.Novinky