Výsledky

Výsledky přijímacích zkoušek 2016 - G8

Přijímacích zkoušek ve dnech 22. a 25 dubna 2016 se zúčastnilo 49 z 52 přihlášených uchazečů, 3 uchazeči se omluvili, dva žádají o náhradní termín.

V souladu se zveřejněnými kritérii přijímacího řízení byli na základě těchto přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří se umístili do 20. místa včetně.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP, a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v čem je spatřován rozpor se správním řádem.

Písemné rozhodnutí o přijetí i nepřijetí bude všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, zasláno poštou.

Zápisový lístek, podepsaný zákonným zástupcem a přijatým uchazečem, je nutné odevzdat do 10. 5. 2016, a to v kanceláři školy každý pracovní den v době 8:00–16:00.

Dne 26. dubna 2016

Petr Karas, ředitel Lauderových škol

Zde jsou id. čísla uchazečů, kteří byli přijati.

G8LŠ-4/2016

G8LŠ-6/2016

G8LŠ-9/2016

G8LŠ-10/2016

G8LŠ-13/2016

G8LŠ-15/2016

G8LŠ-18/2016

G8LŠ-19/2016

G8LŠ-25/2016

G8LŠ-27/2016

G8LŠ-30/2016

G8LŠ-31/2016

G8LŠ-34/2016

G8LŠ-35/2016

G8LŠ-37/2016

G8LŠ-38/2016

G8LŠ-39/2016

G8LŠ-41/2016

G8LŠ-47/2016

G8LŠ-48/2016

Kompletní listina – identifikační čísla, procenta, pořadí – ZDE.Novinky