Volby do Školské rady LŠ

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou – v dubnu (konkrétně 10. 4. 2019) proběhnou (do)volby do Školské rady naší školy. Volit se budou noví zástupci za

·  rodiče gymnázia

·  rodiče ZŠ

·  pedagogy MŠ

·  zletilé studenty

Za základní školu skončil v září mandát paní Gabriele Dymešové z důvodu přestupu dcery na gymnázium, za gymnázium končí mandát zástupci rodičů paní Monice Maurerové a za pedagogy MŠ končí mandát paní Nikole Šafránkové. Volbu zletilého studenta zajistí školní parlament.

Členství ve Školské radě je dobrá příležitost pro ovlivňování správy školy. Školská rada např. projednává návrhy školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy aj. Prosím, navrhněte vhodné kandidáty do Školské rady, příp. se sami ucházejte o kandidaturu. Návrh jmen můžete poslat emailem členům volební komise – Š. Kvasničkové, V. Semerádové, R. Sobolové. Termín podání kandidatury je do 28. 3. 2019. Funkční období je na 3 roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Bližší informace o Školské radě najdete na webu školy v záložce Základní informace/Vedení/Školská rada.

K podmínkám kandidatury citujeme z Volebního řádu:

Čl. II Zástupci rodičů jsou voleni pouze za tu školu, kterou navštěvuje jejich dítě, tzn. zástupce rodičů za MŠ má alespoň jedno dítě v MŠ, zástupce rodičů za ZŠ má alespoň jedno dítě v ZŠ a zástupce rodičů za G má alespoň jedno dítě v G.

Čl. VIII Volba členů školské rady probíhá jednokolově. Hlasování je tajné.

Každý volič může volit pouze osobně (nikoli korespondenčně ani přenesením volebního práva). Rodiče, kteří mají v LŠ více dětí, mohou být voleni pouze jednou – tedy buď jen jako zástupce MŠ, nebo jen ZŠ, nebo jen G, aby se nesnižoval počet členů školské rady. Rodiče, kteří mají v LŠ více dětí, mohou volit své zástupce do MŠ, ZŠ i G, pokud na tomto stupni vzdělávání mají alespoň jedno dítě. V případě, že mají na jednom stupni vzdělávání více dětí, mají pro volbu svého zástupce za příslušný stupeň pouze jeden hlas. Za rodinu a stupeň vzdělávání volí oba zákonní zástupci dítěte, každý má jeden hlas (je-li jen jeden zákonný zástupce, má jen jeden hlas).

S pozdravem

Šárka Kvasničková sarka.kvasnickova@lauder.cz

Věra Semerádová Semeradova.Vera@seznam.cz

Radka Sobolová radka.sobolova@lauder.cz

V Praze dne 28. 2. 2019Novinky