Volby do školské rady

Vážení rodiče,

již brzy proběhnou volby do rodičovské části MŠ Školské rady naší školy.

Školská rada např. projednává návrhy školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy aj. Jeden z členů rady je také zástupce rodičů dětí MŠ, jeden rodičů žáků ZŠ a třetí studentů gymnázia. Funkční období je na tři roky. Bližší informace o Školské radě najdete na webu školy v záložce Základní informace/Školská rada. Do 20. 10. 2014 byl termín pro podávání kandidatur. Níže jsou uvedeni oficiální a schválení kandidáti pro volby do školské rady.

Volby proběhnou dne 3. 11. 2014. Volit bude možné ve třídě Lvíčat (v čase

7:30–9.00 a 15:00–17:00) – volební lístky je možné si vyzvednout u paní Šafránkové, kde bude umístěna i volební schránka.

K pravidlům volby citujeme z Volebního řádu školské rady LŠ:

Čl. VIII: Volba členů školské rady probíhá jednokolově. Hlasování je tajné. Každý volič může volit pouze osobně (nikoli korespondenčně ani přenesením volebního práva). Rodiče, kteří mají v LŠ více dětí, mohou volit své zástupce do MŠ, ZŠ i G, pokud na tomto stupni vzdělávání mají alespoň jedno dítě. V případě, že mají na jednom stupni vzdělávání více dětí, mají pro volbu svého zástupce za příslušný stupeň pouze jeden hlas. Za rodinu a stupeň vzdělávání volí pouze jeden zákonný zástupce dítěte.

Čl. X: Za platné volby se považují volby, kterých se v případě voleb zástupců rodičů do školské rady účastnilo alespoň 25 % oprávněných voličů.

Čl. XI: Členství v školské radě je čestné a vzniká jmenováním nebo zvolením, zaniká po uplynutí tříletého volebního období, odstoupením, u zástupců rodičů odchodem žáka ze stupně vzdělávání, za nějž byl rodič zvolen (MŠ, ZŠ, G).


S pozdravem

členové volební komise

Radka Sobolová, Nikola Šafránková, Mariana Ziss

Kandidáti do voleb rodičovské části Školské rady LŠ (funkční období: 11/2014–10/2017)

za rodiče MŠ byly navrženy

paní Martina Franklová

paní Lucie Doležalová

pan Jakub Schwab

Lucie Doležalová

Jsem maminkou Jonáše z Gan Jehuda. Narodila jsem se v Praze a po maturitě na bilingvnim italsko-českém gymnáziu jsem vystudovala dějiny umění a italianistiku na FF UK.  Od roku 2006 jsem pracovala na českém konzulatu v italském Miláně jako asistentka obchodniho konzula. V současné době se zabývám současnou italskou literaturou, překládám beletrii i odborné texty, tlumočím a příležitostně publikuji recenze a články v literárních časopisech. Nově se také zabývám studiem psycholingvistiky a výzkumu učení řeči u dětí. Do školské rady jsem se rozhodla kandidovat proto, že považuji za velice podstatné, aby rodiče věnovali pozornost vzdělávání svých dětí již v předškolním věku a pomáhali školce vytvářet ideální a kreativní prostředí pro harmonický duševní i fyzický růst svých dětí. Ráda bych tedy v tomto směru zaměřila své snažení a ještě více propojila již tak dobře zažitou komunikaci mezi školkou a rodiči.

Martina Franklová

Vystudovala informační vědu na Univerzitě Karlově a pracuje jako informační specialista, rešeršér se zaměřením na chemii, farmacii a patenty. Je vdaná, má dva syny navštěvující Lauderovy školy.

Jakub Schwab

S mateřskou školou Gan Jehuda mě momentálně spojuje již třetí z mých dětí, Samuel, a díky němu mohu říci, že od založení školky až do dnešního dne neuplynul jediný den, kdy by do ní nechodil buď Šváb, nebo Švábová, nebo Schwab :)...

Jelikož jsem v době, kdy MŠ vznikla, byl členem Reprezentace židovské obce v Praze mohu též říci, že jsem svým způsobem stál u založení této MŠ a velmi si vážím každodenní práce všech těch, kteří školku udržují v činnosti, navíc si dovoluji tvrdit, že znám vnitřní uspořádání a rozhodovací procesy u zřizovatele, Židovské obce v Praze, což může pomoci i mé činnosti ve školské radě Lauderových škol.

Mým cílem je, aby MŠ zůstala minimálně stejně dokonalou jako je teď a mohu slíbit, že pokud dostanu důvěru od Vás, ostatních rodičů, budu se v každém případě snažit jí nezklamat.

Máte-li další dotazy, rád Vám je zodpovím na telefonu 604-857-554604-857-554  nebo e-mailu yaakov666@gmail.com .Novinky