Volby

Vážení rodiče,

již brzy proběhnou volby do rodičovské části Školské rady naší školy.

Školská rada např. projednává návrhy školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy aj. Jeden z členů rady je také zástupce rodičů dětí MŠ, jeden rodičů žáků ZŠ a třetí studentů gymnázia. Funkční období je na tři roky. Bližší informace o Školské radě najdete na webu školy v záložce Základní informace/Školská rada. Do 19. 9. 2012 byl termín pro podávání kandidatur. Níže jsou uvedeni oficiální a schválení kandidáti pro volby do školské rady.

Volby proběhnou v termínu od 4. 10. do 5. 10. 2012. Volit bude možné v sekretariátu školy (vždy od 8:00 do 16:00) – volební lístky je možné si vyzvednout u paní Kučerové v sekretariátu, kde bude umístěna i volební schránka.

K pravidlům volby citujeme z Volebního řádu školské rady LŠ:

Čl. VIII: Volba členů školské rady probíhá jednokolově. Hlasování je tajné. Každý volič může volit pouze osobně (nikoli korespondenčně ani přenesením volebního práva). Rodiče, kteří mají v LŠ více dětí, mohou volit své zástupce do MŠ, ZŠ i G, pokud na tomto stupni vzdělávání mají alespoň jedno dítě. V případě, že mají na jednom stupni vzdělávání více dětí, mají pro volbu svého zástupce za příslušný stupeň pouze jeden hlas. Za rodinu a stupeň vzdělávání volí pouze jeden zákonný zástupce dítěte.

Čl. X: Za platné volby se považují volby, kterých se v případě voleb zástupců rodičů do školské rady účastnilo alespoň 25 % oprávněných voličů.

Čl. XI: Členství v školské radě je čestné a vzniká jmenováním nebo zvolením, zaniká po uplynutí tříletého volebního období, odstoupením, u zástupců rodičů odchodem žáka ze stupně vzdělávání, za nějž byl rodič zvolen (MŠ, ZŠ, G).


S pozdravem

členové volební komise

Gabriela Kučerová, gabriela.kucerova@lauder.cz

Marek Preiss, preiss@pcp.lf3.cuni.cz

Petr Karas, petr.karas@lauder.cz

Kandidáti do voleb rodičovské části Školské rady LŠ (funkční období: 10/2012–9/2015)

Mateřská škola

Jakub Peter

Dita Šnajdrová vystudovala obor masová komunikace na FSV UK a v letech 2003-2011 pracovala jako vedoucí kanceláře velvyslance na Izraelském velvyslanectví v Praze. V současné době spolupracuje s Federací židovských obcí v ČR, Židovskou obcí v Praze a Nadačním fondem obětem holocaustu. Absolvovala sérii pedagogických seminářů registrovaných MŠMT ČR Respektovat a být respektován a kurzy Základy Montessori pedagogiky. Je matkou čtyřleté Sáry ze třídy Včeliček.

Volební motto: Škola je průvodcem dítěte na cestě k samostatnosti. Měla by vzdělávat děti a pečovat o ně s radostí, láskou a respektem. Brát v potaz osobnost každého z nich. Jen tak se dítě naučí respektovat a být respektováno.

Základní škola

Veronika Büchler Ráda bych přispěla k tomu, aby se školská rada stala místem, kde se dají bezpečně debatovat společné otázky rodičů a školy. Myslím si, že je velmi obtížné vést tento dialog tak, aby rodiče důvěřovali, že jejich názory a potřeby jsou vnímány, a aby škola zároveň nemusela ubírat na svých odborných cílech. Lauderovy školy mají specifickou pozici v tom smyslu, že jsou primárně školou židovské komunity, jejich posláním je tedy snoubit potřeby všech, kteří do komunity patří. Přitom anebo právě díky tomu je hlavním cílem, aby Lauderovy školy rozvíjely svou pozici kvalitní školy, na níž budou setrvávat i ti, kteří mají velké aspirace ve vzdělávání svých dětí.

Michaela Hapalová

Helena Lišková

Michaela Marksová Velmi si vážím toho, že se mé děti mohou na této škole vzdělávat, že mají v České republice naprosto ojedinělou příležitost mít v rámci školy židovskou výchovu a výuku hebrejštiny.

Dalším unikátním jevem na škole je pestrá kosmopolitní směsice dětí, které pocházejí z různých jazykových a kulturně odlišných prostředí. Pracovala jsem dva roky na ministerstvu školství, v odboru s názvem "rovné příležitosti ve školství". Náplní práce bylo mimo jiné vypracovat pro české školy metodiky, jak zacházet s dětmi ze sociálně a kulturně odlišného prostředí (jednalo se především o děti-cizince či o romské děti pocházející ze sociálně vyloučeného prostředí). Zúčastnila jsem se tedy velkého množství seminářů a diskusí o této problematice, a to diskusí jak obecných, tak diskusí nad konkrétními metodickými postupy. Ve školské radě bych proto chtěla napomoci k tomu, aby naše škola s růzností svých žáků a žákyň uměla systémově pracovat, tak, aby z toho všechny děti měly prospěch. Zároveň bych chtěla pomoci vytvořit komunikační systém pro rodiče, kteří přicházejí do školy ze zahraničí.

Na kterémkoli z výše uvedených témat budu ráda se školou spolupracovat bez ohledu na to, zda budu zvolena do školské rady či nikoli.

Marek Preiss

Gymnázium

Pavel Antoš Je mi 49 let, jsem ženatý a mám dvě děti, z nichž mladší dcera studuje na Lauderových školách.

Jsem absolventem VŠE v Praze a jsem členem Komory auditorů ČR.

Pracuji jako auditor, účetní a také se zabývám daněmi a další ekonomickou problematikou.

Navrhl jsem sám sebe do školské rady proto, abych byl detailně informován o problematice vzdělávání na Lauderových školách

a zároveň svými zkušenostmi v ekonomice prospěl při řešení případných záležitostí.

Michal Kvasnička – 46 let, vědecký pracovník (jaderná energetika)

Znám prostředí a pedagogy Lauderovy školy (gymnázia) téměř 4 roky, protože ho v minulých letech navštěvovala dcera Alžběta, která úspěšně odmaturovala v minulém školním roce a nyní studuje obor Architektura na VŠUP v Praze.  V současnosti gymnázium navštěvuje syn Antonín, který je studentem 2. ročníku. To, že naše děti považují Lauderovu školu za vynikající místo pro studium i trávení volného času se spolužáky a přáteli, má několik důvodů, které bych zde rád zmínil:

-  Škola jako celek má velice příjemnou atmosféru, kterou naše děti neomylně vycítí a získají pocit sounáležitosti jak se spolužáky, tak s pedagogy, kteří zde učí. Tento pocit je pak silně motivuje ke studiu i společné zábavě.

-  Škola má kvalitní učitele, kteří jsou ochotni se studentům opravdu věnovat, diskutovat s nimi.

-  Škola má vynikající ředitelku, která školu vede tak, aby vychovávala inteligentní mladé lidi a ne pouze mechanicky naplňovala osnovy a ekonomicko-provozní ukazatele.

-  Škola jako celek je dobře vybavená a studenti se v ní cítí dobře.

-  Škola je vlastně tří-generační vzdělávací instituce (školka – základní škola - gymnázium) a je moc hezké pozorovat, jak spolu dokáží tyto tři skupiny bezprostředně komunikovat.

-  Škola má kvalitní a osobitý způsob sebeprezentace na veřejnosti.

Zní to možná jako triviální tvrzení spokojeného rodiče, ale podle mého názoru se podobná věc a v takovém rozsahu podaří jen dosti výjimečně. Mým cílem a současně i hlavním důvodem, proč kandiduji do Školské rady Lauderovy školy, je být tomuto procesu v budoucnosti co nejvíce nápomocen.Novinky