Volby

Vážení rodiče,

před prázdninami proběhnou volby do rodičovské části Školské rady naší školy.

Školská rada např. projednává návrhy školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy aj. Jeden z členů rady je také zástupce rodičů dětí MŠ, jeden rodičů žáků ZŠ a třetí studentů gymnázia. Funkční období je na tři roky. Bližší informace o Školské radě najdete na webu školy v záložce Základní informace/Školská rada. Do 31. 5. 2012 byl termín pro podávání kandidatur. Jména schválených kandidátů pro volby do školské rady najdete na vývěsce ve škole.

Volby proběhnou v termínu od 18. 6. do 29. 6. 2012. Volit bude možné v sekretariátu školy (vždy od 8:00 do 16:00) – volební lístky je možné si vyzvednout u paní Kučerové v sekretariátu, kde bude umístěna i volební schránka.

K pravidlům volby citujeme z Volebního řádu školské rady LŠ:

Čl. VIII: Volba členů školské rady probíhá jednokolově. Hlasování je tajné. Každý volič může volit pouze osobně (nikoli korespondenčně ani přenesením volebního práva). Rodiče, kteří mají v LŠ více dětí, mohou volit své zástupce do MŠ, ZŠ i G, pokud na tomto stupni vzdělávání mají alespoň jedno dítě. V případě, že mají na jednom stupni vzdělávání více dětí, mají pro volbu svého zástupce za příslušný stupeň pouze jeden hlas. Za rodinu a stupeň vzdělávání volí pouze jeden zákonný zástupce dítěte.

Čl. X: Za platné volby se považují volby, kterých se v případě voleb zástupců rodičů do školské rady účastnilo alespoň 25 % oprávněných voličů.

Čl. XI: Členství v školské radě je čestné a vzniká jmenováním nebo zvolením, zaniká po uplynutí tříletého volebního období, odstoupením, u zástupců rodičů odchodem žáka ze stupně vzdělávání, za nějž byl rodič zvolen (MŠ, ZŠ, G).


S pozdravem

členové volební komise

Gabriela Kučerová, Marek Preiss, Petr KarasNovinky