Seznam maturitních předmětů

Seznam maturitních předmětů

pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 (jarní zkušební období, podzimní zkušební období), pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (8.O)

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 242/2008 Sb., a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. (maturitní vyhláška), 274/2010 Sb., 54/2010 Sb. a 273/2010 Sb.

stanovuji následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky a stanovuji formu zkoušky:

A. Povinné zkoušky

student si volí z nabídky dva předměty, plus k tomu povinně skládá maturitní profilovou zkoušku z předmětu Maturitní práce z židovských studií, obhajoba práce

1. Anglický jazyk, písemná a ústní zkouška

2. Francouzský jazyk, písemná a ústní zkouška

3. Německý jazyk, písemná a ústní zkouška

4. Hebrejský jazyk, písemná a ústní zkouška

5. Dějepis, ústní zkouška

6. Geografie, ústní zkouška

7. Základy společenských věd, ústní zkouška

8. Matematika, ústní zkouška

9. Fyzika, ústní zkouška

10. Chemie, ústní zkouška

11. Biologie, ústní zkouška

12. Židovská studia, ústní zkouška

13. Dějiny 20. století, ústní zkouška

14. Dějiny umění, ústní zkouška

15. Informační a komunikační technologie, ústní zkouška

– Student si nesmí vybrat v profilové části zkoušku ze stejného předmětu, který si vybral ve společné části maturitní zkoušky (týká se cizích jazyků, příp. matematiky).

– Pokud si student vybere v profilové části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z: dějiny umění, dějiny 20. století, informatika, musí absolvovat kromě povinných předmětů také příslušné volitelné semináře.

– Nelze si současně vybrat předměty dějepis a dějiny 20. století.

Možnost nahradit profilovou zkoušku z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky

V souladu s § 81 školského zákona a § 19a, 24 a 26 vyhlášky č. 177/2009 v aktuálním znění stanovil ředitel školy pravidlo, na základě kterého lze jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka (ve všech jejích částech), a to pro předmět Anglický jazyk na úrovni B2 a výše Společného evropského referenčního rámce a pro předměty Německý jazyk a Francouzský jazyk na úrovni B1 a výše. Informace o uznávaných standardizovaných zkouškách je k dispozici na webových stránkách MŠMT. Protože na vysvědčení bude u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“, nebude tato zkouška součástí celkového hodnocení maturitní zkoušky.

B. Nepovinné zkoušky

Student si může dobrovolně zvolit až dvě nepovinné zkoušky. Vybírá ze stejného seznamu předmětů jako pro povinnou zkoušku (pokud si předmět nezvolil jako povinný).

1. Matematika+, písemná zkouška CERMAT

C. Další informace

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných.

Student si může zvolit z nabídky jen takový předmět, který byl v učebním plánu daného oboru zastoupen minimálně 144 hodinami.

Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Ústní maturitní zkoušky (profilová i společná část) se budou konat od 16.–17. 5. 2017 v jarním zkušebním období. Písemné maturitní zkoušky (profilová část) z cizích jazyků se budou konat dne 20. 4. 2017.

V Praze dne 31. 8. 2016

Petr Karas

ředitel školyNovinky