Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
školskou právnickou osobou Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze se sídlem Belgická 67/25, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 69780111(dále jen Lauderovy školy)
poskytovaná v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako GDPR)
Vážení zákonní zástupci, rodiče, žáci a studenti Lauderových škol, dovoluji si vás informovat o tom, jak Lauderovy školy, jakožto správce osobních údajů (tj. osoba, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) zpracovávají Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašich nezletilých dětí. Shromáždění, uložení a zpracování osobních údajů v potřebném rozsahu je nezbytné pro činnost Lauderových škol. Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů podle platné právní úpravy GDPR.Lauderovy školy zpracovávají osobní údaje Vámi poskytnuté, a to za účelem poskytování vzdělávání a školských služeb a za účelem provádění činností souvisejících. Právním důvodem zpracování osobních údajů je především nezbytnost jejich zpracování pro plnění uzavřených smluv o poskytování vzdělání, nezbytnost zpracování pro plnění právních povinností uložených Lauderovým školám právními předpisy, případně výslovný souhlas, který jste udělili v rámci uzavřených smluv o poskytování vzdělání.Lauderovy školy rozhodly o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Ladislav Prošek. V případě jakýchkoliv dotazů a námitek vztahujících se ke zpracování Vašich osobních údajů jej můžete kontaktovat na adrese DPO@lauder.cz.Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu školní docházky a v potřebném rozsahu i poté za účelem plnění zákonných povinností Lauderových škol, včetně povinnosti archivační. Vaše osobní údaje zpracovávají pověření zaměstnanci Lauderových škol a zpracovatelé, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.Kdykoliv se na nás můžete bezplatně obrátit s žádostí o informace o zpracování Vašich osobních údajů. Pokud zjistíte, že zpracováváme neúplné nebo chybné osobní údaje, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů. Pokud máte za to, že pro zpracování Vašich osobních údajů chybí právní podklad nebo již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, případně pokud jste vznesl(a) námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás žádat o výmaz Vašich osobních údajů. V případě pochybností, zda zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu se zákonem, máte rovněž právo na omezení zpracování, případně podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, nebo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Osobní údaje nebude možné vymazat v případě, že jejich zpracování bude i nadále nezbytné pro plnění právní povinnosti, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
V Praze dne 29. června 2018
Petr Karas, ředitelLauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze
(P.S. Informace půjde také mailově).Novinky