Dovolby do školské rady LŠ

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou - v týdnu od 12. do 16. září 2022 proběhnou (do)volby do školské rady naší školy. Volit se bude nový zástupce pedagogů za MŠ.

Členství ve školské radě je dobrá příležitost pro ovlivňování správy školy. Školská rada např. projednává návrhy školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy aj. Prosím, navrhněte vhodné kandidáty do školské rady, příp. se sami ucházejte o kandidaturu. Návrh jmen můžete poslat emailem na adresu skolska.rada@lauder.cz. Termín podání kandidatury je do 8. 9. 2022. Funkční období je na 3 roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Bližší informace o školské radě najdete na webu školy v záložce Základní informace/Vedení/Školská rada.

K podmínkám kandidatury cituji z Volebního řádu:

Čl. III Zástupci pedagogů jsou voleni pouze za tu školu, pro niž podle pracovní smlouvy pracují. Voleni mohou být ti pedagogové, kteří mají řádnou pracovní smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou nebo kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti. V obou případech musejí být zaměstnáni nejméně na poloviční úvazek. Všechny tři zástupce volí celý pedagogický sbor.

Čl. VIII Volba členů školské rady probíhá jednokolově. Hlasování je tajné. Každý volič může volit pouze osobně (nikoli korespondenčně ani přenesením volebního práva).

S pozdravem

za volební komisi
Klára Kuběnová

Praha 29. 8. 2022Novinky