(do)volby do Školské rady

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou – v říjnu proběhnou (do)volby do Školské rady naší školy. Volit se bude nový zástupce za rodiče MŠ, neboť v září skončil mandát pana Elmara Tausingera.

Členství ve Školské radě je dobrá příležitost pro ovlivňování správy školy. Školská rada např. projednává návrhy školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy aj. Prosím, navrhněte vhodné kandidáty do Školské rady, příp. se sami ucházejte o kandidaturu. Návrh jmen můžete poslat emailem na adresu skolska.rada@lauder.cz. Termín podání kandidatury je do 23. 10. 2020. Funkční období je na 3 roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Bližší informace o Školské radě najdete na webu školy v záložce Základní informace/Vedení/Školská rada.

K podmínkám kandidatury citujeme z Volebního řádu:

Čl. II Zástupci rodičů jsou voleni pouze za tu školu, kterou navštěvuje jejich dítě, tzn. zástupce rodičů za MŠ má alespoň jedno dítě v MŠ, zástupce rodičů za ZŠ má alespoň jedno dítě v ZŠ a zástupce rodičů za G má alespoň jedno dítě v G.

Čl. VIII Volba členů školské rady probíhá jednokolově. Hlasování je tajné.

Každý volič může volit pouze osobně (nikoli korespondenčně ani přenesením volebního práva). Rodiče, kteří mají v LŠ více dětí, mohou být voleni pouze jednou – tedy buď jen jako zástupce MŠ, nebo jen ZŠ, nebo jen G, aby se nesnižoval počet členů školské rady. Rodiče, kteří mají v LŠ více dětí, mohou volit své zástupce do MŠ, ZŠ i G, pokud na tomto stupni vzdělávání mají alespoň jedno dítě. V případě, že mají na jednom stupni vzdělávání více dětí, mají pro volbu svého zástupce za příslušný stupeň pouze jeden hlas. Za rodinu a stupeň vzdělávání volí oba zákonní zástupci dítěte, každý má jeden hlas (je-li jen jeden zákonný zástupce, má jen jeden hlas).

S pozdravem
Martina Franklová, předsedkyně ŠR LŠ

V Praze dne 8. 10. 2020Novinky