(Do)volby do Školské rady

Vážení rodiče,

již brzy proběhnou (do)volby do Školské rady naší školy.

Volit se budou noví zástupci za

·  rodiče gymnázia

·  rodiče ZŠ

·  pedagogy MŠ – volby proběhnou na pedagogické radě

·  zletilé studenty – volby organizuje školní parlament

Školská rada například projednává návrhy školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy aj. Jeden z členů rady je také zástupce rodičů dětí MŠ, jeden rodičů žáků ZŠ a třetí studentů gymnázia. Funkční období je na tři roky. Bližší informace o Školské radě najdete na webu školy v záložce Základní informace/Vedení.

Do 28. 3. 2019 byl termín pro podávání kandidatur. Níže jsou uvedeni oficiální a schválení kandidáti pro volby do školské rady.

Volby proběhnou v termínu 10. 4. 2019. Volit bude možné v sekretariátu školy (od 8:00 do 18:00) – volební lístky je možné si vyzvednout u paní Kučerové v sekretariátu, kde bude umístěna i volební schránka. A dále pak 18:00–19:00 v době třídních schůzek (značná část rodičů dětí MŠ má děti i na ZŠ či gymnáziu).

K pravidlům volby citujeme z Volebního řádu školské rady LŠ:

Čl. VIII Volba členů školské rady probíhá jednokolově. Hlasování je tajné.

Každý volič může volit pouze osobně (nikoli korespondenčně ani přenesením volebního práva). Rodiče, kteří mají v LŠ více dětí, mohou být voleni pouze jednou – tedy buď jen jako zástupce MŠ, nebo jen ZŠ, nebo jen G, aby se nesnižoval počet členů školské rady. Rodiče, kteří mají v LŠ více dětí, mohou volit své zástupce do MŠ, ZŠ i G, pokud na tomto stupni vzdělávání mají alespoň jedno dítě. V případě, že mají na jednom stupni vzdělávání více dětí, mají pro volbu svého zástupce za příslušný stupeň pouze jeden hlas. Za rodinu a stupeň vzdělávání volí oba zákonní zástupci dítěte, každý má jeden hlas (je-li jen jeden zákonný zástupce, má jen jeden hlas).

Čl. X: Za platné volby se považují volby, kterých se v případě voleb zástupců rodičů do školské rady účastnilo alespoň 25 % oprávněných voličů.

Čl. XI: Členství v školské radě je čestné a vzniká jmenováním nebo zvolením, zaniká po uplynutí tříletého volebního období, odstoupením, u zástupců rodičů odchodem žáka ze stupně vzdělávání, za nějž byl rodič zvolen (MŠ, ZŠ, G).

S pozdravem

členové volební komise

Šárka Kvasničková sarka.kvasnickova@lauder.cz

Věra Semerádová Semeradova.Vera@seznam.cz

Radka Sobolová radka.sobolova@lauder.cz

V Praze dne 1. 4. 2019

Kandidáti do voleb rodičovské části Školské rady LŠ (funkční období: 4/2019–4/2022)

Rodiče ZŠ

Martina Franklová

Rodiče gymnázium

Martina Pojarová

Učitelé MŠ

Nikola ŠafránkováNovinky