12. června se sešly Školské rady

HTML clipboard

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉ SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY LAUDEROVÝCH ŠKOL (ZŠ A GYMNÁZIA)

Ze dne: 12.6. 2008

Přítomni: Radka Sobolová
Dr. Kučera
Jan Divecký
Petr Karas
Klára Myslivcová
Miriam Loukotová
Dita Roubíčková
…………………………….
Kateřina Dejmalová – jako hostPlánovaný program:

  • informace o školním roce
  • seznámení s obsahem dopisů z katedry primární pedagogiky a PedFUK a katedry pedagogiky FFUK
  • přístavba školky
  • změna na osmileté gymnázium/ zatím v jednání na msmt/
  • dovolba do školské rady gymnázia
  • změna školního řádu/absence a kontrolní zkoušení1) Úvodní slovo ředitelky školy K.Dejmalové

Oslava desetiletí školy – září 2007, účast politických představitelů, zástupců obce, informace v tisku

Spolupráce s Výzkumným ústavem pedag. a s UK - filosofická, pedagogická fakulta

Žádost stát se fakultní školou -> smlouva s pedag.fak. plánov. na příští rok , smlouva s filos. fak. ve fázi podpisu

Dopis PhDr. Ivany Tvrzové (z katedry pedagogiky FF UK) k průběhu jednodenní hospitace 16ti studentů praxe na gymn. Or Chadaš

Dopis PhDr. Vladimíry Spilkové (vedoucí katedry primární pedagogiky PedF) – poděkování za spolupráci – praxe studentů – budoucích učitelů 1.st.

Zahraniční návštěvy – angl.mluvící pedagog.- pochvala výuky Aj zejména na II.st.

Delegace ORTu

Účast školy na akcích mimo školu – sázení stromů na Hagiboru, sázení ve spolupr.s Jazz sekcí (info na stránkách školy)

O Školní aktivity – 30.1.2008 – uzavírání projektů, prezentace před rodiči (př.: model školy)

Účast na olympiádách – fj, mat

Cvrček – matem. Soutěž pro 1.stupeň (4.,5. tř.)

Malé maturity – pro žáky 9.třídy – úspěšné složení znamená automat přijetí na gymn. Or Chadaš

 Jednorázové projekty – Den Izraele, oslava Purimu, sederová večeře…..(podrobné info stránky školy)

 Maturity – pochvalný dopis Mgr. Andrei Žiškové (Trojské gymn. Svatopluka Čecha) k průběhu ústních maturit

 Školní časopisy – gymn. a I.st.

 Výstava vlajek – návrhy na novou vlajku Izraele

 18.6. – proběhne prezentace závěrečných projektů I.st. – Co se mi podařilo tento rok

 Obhajoba seminárních prací – pro II.st.

2) Změna školního řádu

Absence – návrh – zrušit procent. vyjádření absence – vyžaduje zodpovědný přístup studenta i kantora

Návrh jednomyslně schválen v odděleném hlasování obou školních rad (v obou byla přítomna usnášeníschopná většina)

Následná diskuse o pozdních příchodech a následném přezkoušení (Petr Karas – obava aby studenti pozdní příchod „neprotáhli“ v zameškanou omluvenou hodinu)

3) Přestavba školy

Původní zakládací listina – Lauderovy školy mateřské, základní a gymnázium

 Plánuje se dostavba křídla (Vv), přestěhování družiny a zbývajících tříd v přízemí a přestavba stávající družiny na mateřskou školu

Zahájení stavby – plánováno na rok 2009 (v průběhu školního roku)

V současnosti mapování školy, projektové práce, vyřízení příslušných povolení

Otázka na kapacitu školy – pro ZŠ plán 153 dětí (nyní 80), gymn. 80 studentů (realita 42) - > není prostorový problém pro umístění školky

2007 – kontrola hygienika – prostor, světlo, sprchy, toalety…. – vše v naprostém pořádku, soc.zařízení spíše předimenz. než nedostatečné

4) Přechod školy na osmileté gymnázium

Schváleno zřizovatelem => změna z rozhodnutí zřizovatele

Do 30.9. 2008 se má podat žádost na MŠMT

5) Vyjádření k dopisu rodiče, který si přál zůstat v anonymitě adresovaný předsedkyni Rady školy Dr. Kohnové

Ad bod 1) nedostatečná komunikace školy s rodiči – chybí konkrétně info o dění ve škole – maminky s kočárky

Jde o občanské sdružení, které má za min poplatek pronajaty místnosti v době, kdy je škola nevyužívá, stejně tak jsou pronajaty tělocvičny a další učebny i jiným sdružením (vesměs jde o členy židovské obce) – ředitel školy není povinen o těchto aktivitách rodiče informovat

 Škola on line

 Možné domluvené konzultace s učiteli

 Možnost být přítomen vyučování

 Rodičovské schůzky

 Ofic.stránky školy

Ad bod 2) klasifikace známkami nikoli pouze slovně

 Klasifikace je dle schváleného školního řádu naprosto v pořádku

Již bylo řešeno na minulé sch.školní rady 15.10.2007 – po té došlo k dohodnuté schůzce pí uč. Sobolové s rodičem – zdálo se že došlo k vyjasnění názorů,vzájemnému pochopení . Přesto rodič řekl, že ještě bude informovat Radu školy – viz zaslaný dopis z června 2008.

Slovní hodnocení je základním principem školy, proto se o jeho případném zrušení nebude veřejně hlasovat

Ad bod 3) plánovaný přechod na osmileté gymn.

 Projednáno na školské radě 15.10.2007 – informace v tu dobu nemohla být dána na web, protože byla pouze ve formě návrhu připravená k projednání na Radě školy (zřizovatel), teprve nyní po schválení lze veřejnost informovat

V této souvislosti byla opět otevřena otázka, zda zápisy z jednání školské rady publikovat na internetu

15.10.2007 – dohoda otisknout cenzurovaný text bez choulostivých informací (rozpočet, jména) – očištěný zápis školní rady obdrží její členové prostřednictvím elektron. pošty, teprve po odsouhlasení jej bude možno otisknout

Návrh – zřídit stránky školní rady – stránky školy by na ně poskytly odkaz, jinak by za žádné zprávy v nich zveřejněné nenesla škola zodpovědnost

Ad bod 4) nespokojenost s výukou Aj

 Dlouhodobá absence vyučující na 1.st.- zajištěno odborné suplování – externí učitelka – od září nastupuje na plný úvazek

 Kvalita byla pozitivně hodnocena i anglickou delegací

 Lektorka v družině – nespokojená s osobními vztahy – podala výpověď

Hledání nové – problém financí

Návrh – platili by rodiče – organizačně nejspíš neřešitelné

Ad bod 5) „kočárky“ ve škole

Projednáno již v předchozích bodech a na jednání 15.10.2007

Obavy z nákazy )např. pro neočkované děti z důvodu nejrůznějších nemocí) – směšné – i sourozenci bývají předškolního věku

Stížnost na občasné nevybíravé chování maminek ze „školky“ vůči školním dětem – naprosto nepřípustné, v případě opakování okamžitě se obrátit na vedení školy

Ad bod 6) rodičovské schůzky – nedostatečný počet

Červen + září – organizační schůzky pro 1.tř., září – organ. sch. pro gymn.

Pravidelné schůzky po 1. a 3. čtvrtl., v jiném čase možnost osobních konzultací, častější schůzky by se míjely účinkem (neúčast rodičů, časová zátěž pro učitele)

Případné další schůzky jsou čistě v kompetenci třídních učitelů

Návrh na vytvoření brožury o chodu školy pro následující rok – protiargument – vše je v kalendáři a na webu => zbytečné další papíry

Školy v přírodě – malý zájem ze strany dětí, potažmo rodičů


Pozn.: Zmíněné dopisy a návrh změny školního řádu obdržely všichni členové školních rad

Zapsala: D.Roubíčková
 Novinky