Školní psycholog, speciální pedagog a sociální pedagog

Školní psycholog:

Anna Masařová, Ladislava Trpáková

Služby školního psychologa zejména:

 • Poradenské konzultace pro rodiče (adaptační, výukové obtíže, výchovné, rodinné problémy, osobnostní zvláštnosti, školní zralost, vztahové obtíže ap.).
 • Poradenské konzultace pro žáky, osobní, rodinné vztahové problémy, učební styl apod.
 • Psychodiagnostika (nadání, osobnosti, vztahů ve třídě, vztahů v rodině apod.).
 • Práce se třídami dle potřeby.
 • Skreening (orientační vyšetření zralosti, poruch učení a chování).
 • Spolupráce s učiteli (metodická podpora, výměna informací, pozorování ve výuce, supervize apod.).
 • Kariérové poradenství pro žáky 5. třídy a posledních dvou ročníků gymnázia.

Speciální pedagog:

Anna Masařová, Lenka Mošnerová

Služby speciálního pedagoga zejména:

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a jejich diagnostika ve spolupráci s psychologem.
 • Pomoc učitelům při realizaci individuálně vzdělávacích plánů pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, žáky nadané a cizince.
 • Individuální či skupinová reedukační a vzdělávací práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ADD, ADHD), logopedická prevence.
 • Hospitační činnost, dle zájmu metodická pomoc učitelům, konzultace z oblasti speciální pedagogiky.
 • Konzultace pro rodiče žáků (náprava poruch učení, školní zralost – rozvoj percepcí u předškolních dětí, rozvoj grafomotoriky, poruchy pozornosti a hyperaktivita).
 • Integrace poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejm. PPP, SPC.

Sociální pedagog:

Barbora Matějková

Služby sociálního pedagoga zejména:

 • Spolupráce s psychologem na pozorování tříd.
 • Preventivní programy.
 • Práce s rodinami ohroženými sociálními problémy.
 • Komunikace s OSPOD.

Kontakty

e-mail: anna.masarova@lauder.cz, barbora.matejkova@lauder.cz, lenka.mosnerova@lauder.cz, ladislava.trpakova@lauder.cz



Novinky