Nadace Ronalda S. Laudera

Nadace R. S. Laudera byla založena v roce 1987 k tomu, aby podporovala oživení židovského způsobu života ve střední a východní Evropě. Na jejím počátku byla mise Ronalda S. Laudera jako amerického velvyslance v Rakousku, kde se blíže seznámil s osudy židovského obyvatelstva v Evropě za 2. světové války. Postupné zapomínání hodnot a přínosu židovské civilizace světu vedly poté Laudera k většímu zájmu o židovské kulturní dědictví a jeho rozvoj. Výsledkem tohoto zájmu se roku 1987 stalo založení Nadace, která dnes pod jeho jménem působí od Německa po Ukrajinu. S jejími pedagogy, rabíny i dalšími odborníky se můžeme setkat ve více než 20 městech 15 států, kde Nadace samostatně zřídila či podporuje na 40 různých institucí a programů. Většinou jde o židovské školky a školy, ale v rámci Lauderovy nadace působí i tábory pro mládež, vzdělávací a komunální centra, synagogy a kluby mládeže. Velkorysé podpoře Lauderovy nadace se navíc těší i speciální projekty. Patří k nim například genealogický projekt, uskutečňovaný v polském Židovském historickém institutu, monitorovací středisko Ligy proti pomluvám ve Vídni aj.

Od roku 1994 Nadace Ronalda S. Laudera vyvíjí svou činnost také v Praze. Tehdy zde byl ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze otevřen Program Lauderovy školky v Praze. V září 1997 byla ustavena Lauderova základní škola a o dva roky později Lauderovo gymnázium. Od školního roku 2009/2010, k nim ještě ve stejné budově přibyly dvě třídy Lauderovy školky Gan Jehuda.

Ve znaku Lauderovy nadace je použito slovo „vzdělání“ v několika jazycích. Hebrejsky je užito slovo chinuch, které spojuje vyučování s příkazem učit děti, jak říká Tóra ve verši „a budeš je učit své syny“ (Dvarim 11:19).

Vlastní poslání Lauderových škol lze vystihnout citátem z Poslání Lauderovy nadace:

Nikdy je nenazýváme zbytky. Protože zbytky nechodí do židovské denní školy. / Nikdy je nenazýváme umírající židovské obce. / Nikdy je nenazýváme posledními Židy ve střední a východní Evropě. / Protože mezi všemi bytostmi, které Bůh stvořil, poslední Žid prostě není.

Lauderova nadace je nazývá budoucností a více než desetiletí se zabývá obnovováním a utvářením židovského způsobu života v té části Evropy, ve které po holocaustu následoval komunistický útlak.

Proč pomáháme těmto zemím? Protože půl století po holocaustu zde stále Židé žijí a chtějí být opět Židy. Je jich sice málo, ale jsou odhodlaní. Poskytování židovského vzdělání je naším prvořadým cílem. Protože víme, že přineseme-li způsob židovského života dětem, přinesou ho domů svým rodičům, generaci, které byl přístup k jejímu dědictví zabráněn.Novinky