O nás

Lauderovy školy sestávají ze tří škol – základní školy (1. a 2. stupně), osmiletého gymnázia a mateřské školy v jedné budově v Belgické ulici v Praze. Představují jedinečný vzdělávací projekt Židovské obce v Praze, který byl uveden v život díky podpoře Nadace R. S. Laudera.

Základní škola vznikla v roce 1997, od roku 1999 existuje čtyřleté gymnázium. V roce 2002 škola dosáhla plného počtu tříd – 13 (1.–9. ZŠ, 1.–4. G). Dalším významným mezníkem se stal rok 2009, kdy byl schválen vznik osmiletého gymnázia, byli přijati první studenti do primy (a kvinty) a škola se rozšířila o MŠ. Do budoucna se počítá s modelem vícetřídní MŠ, kompletní ZŠ a osmiletého gymnázia. Jako nezbytný krok pro komunitní školu považujeme otevření 2. stupně ZŠ. V září 2016 jsme otevřeli 6. třídu, naši žáci si tak budou moci volit, zda chtějí jít na osmileté gymnázium či pokračovat na ZŠ.

Škola není určena jen dětem židovského původu, od všech ale vyžadujeme respekt k židovským náboženským, kulturním a etickým tradicím a hodnotám.

Ve škole se vyučuje podle specifického školního vzdělávacího programu Le Chajim vycházejícího a respektujícího rámcové vzdělávací programy MŠMT pro základní a gymnaziální vzdělávání, navíc nabízíme židovskou výchovu a výuku hebrejštiny.

Pro další rozvoj v této oblasti mají žáci a studenti řadu možností. Nad rámec povinných předmětů mohou navštěvovat odpolední kroužky hebrejštiny a židovských tradic, tematické semináře, přednášky Kulturního a vzdělávacího centra Židovského muzea, besedy se zajímavými hosty apod. (Více o judaismu)

Školní budova prošla celkovou rekonstrukcí, žáci a studenti mají k dispozici knihovnu s beletrií i odbornou literaturou, školní hřiště a tělocvičnu, studentský klub a počítačovou pracovnu.

Samozřejmostí je jídelna zajišťující košer stravu (svačiny a obědy) a družina s ranním a odpoledním programem.

Poplatky a platby

  • Finanční spoluúčast rodičů na chodu ZŠ (700 Kč měsíčně) a G (800 Kč měsíčně)
  • Platba za družinu (500 Kč měsíčně)
  • Platba za kroužky (1 300 Kč pololetně za jeden kroužek)
  • Platby probíhají převodem z účtu (příp. hotově v sekretariátu školy). Variabilní symbol = Variabilní symbol = "1" (stravné), "2" (družina), "3" (kroužky), "4" (spoluúčast rodičů), "5" (školka) a "datum narození" (den, měsíc, rok - př. 230899). Číslo účtu: 8868349/0800 (u stravného: 35-8868349/0800)


Novinky