LE-CHAJIM SMECHIM

Školní vzdělávací program pro mateřskou školu

Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze, Belgická 25, 120 00 Praha 2

Jsme úplnou školou, sídlíme v jedné budově s osmiletým gymnáziem poblíž náměstí Míru v Praze 2.

Obecná charakteristika školy:

Mateřská školka je místem, kde si děti hrají, učí se a hravou formou pronikají do bohatého světa židovských příběhů, svátků a tradic.

Školka vznikla jako poslední část Lauderových škol, vzdělávacího projektu Židovské obce v Praze pro rodiče, kteří vychovávají děti v duchu židovství. Fungovat začala 30. září 2009. Sídlí v Belgické ulici.

V naší školce vzděláváme děti metodikou předškolního vzdělávání Začít spolu. Program je založen na teoriích J. Piageta, E. Eriksona a L. S. Vygotského, které se zaměřují na porozumění kategorizaci učiva zprostředkování a pochopení psychosociálního vývoje dětí. Tento program u dětí rozvíjí klíčové dovednosti formou přiměřenou jejich věku, jako je schopnost komunikace, spolupráce a umění poradit si v řešení problémů.

Ve školce vedené tímto programem se mohou rodiče zapojit dle svých možností do denních aktivit. Učitelé připravují pro rodiče odborné semináře z oblasti psychologie dítěte nebo z oblasti judaismu mimo provoz školky.

Židovský a obecný program školky se úzce prolínají. Děti se během roku v cyklech setkávají s židovskými svátky, s příběhy z Tóry nebo s tématy spojenými se státem Izrael. Každé téma mají možnost uchopit všemi smysly při tvořivých výtvarných úkolech, zpívání písniček, vyprávění, při práci v kruhu a při společných oslavách svátků. (Více o judaismu)

Součástí každodenního programu jsou ranní modlitba vedená hravou a zábavnou formou, požehnání před jídlem a po něm a společná páteční šabatová oslava.

Školka je otevřena dětem ze všech židovských rodin bez ohledu na jejich míru dodržování micvot. Učitelky školky rozdílné zázemí dětí respektují v tom smyslu, že nikdy nezpochybňují rozhodnutí rodičů dětí o jejich způsobu prožívání judaismu a zároveň laskavým a kreativním přístupem vedou děti k co možná nejpřirozenějšímu, radostnému a spontánnímu prožívání plnění micvot v prostředí školky. Jedna z učitelek, která je rodilou mluvčí, komunikuje s dětmi hebrejsky, vede vybrané aktivity denního programu v hebrejštině.

Mateřská škola Lauderových škol vznikla za podpory L. A. Pincus Jewish Education Fund for the Diaspora.

בסיוע הקרן לחינוך יהודי בתפוצות ע"ש ל. א. פינקוNovinky