Mateřská školka

Mateřská školka je místem, kde si děti hrají, učí se a hravou formou pronikají do bohatého světa židovských příběhů, svátků a tradic.

Vznikla jako poslední část Lauderových škol, vzdělávacího projektu Židovské obce v Praze pro děti se zájmem o výchovu v duchu židovství. Fungovat začala od školního roku 2009/2010. Sídlí v Belgické ulici.

V naší školce používáme metodikou předškolního vzdělávání Začít spolu. Tento program u dětí formou přiměřenou jejich věku rozvíjí klíčové dovednosti, jako je schopnost komunikace, spolupráce a umění poradit si v řešení problémů.

Židovský a obecný program školky se úzce prolínají. Děti se během roku v týdenních cyklech setkávají s židovskými svátky, příběhy z Tóry nebo tématy spojenými se státem Izrael. Každé téma mají možnost uchopit všemi smysly při tvořivých výtvarných úkolech, zpívání písniček, vyprávění, při práci v kruhu a při společných oslavách svátků. (Více o judaismu)

Součástí každodenního programu jsou ranní modlitba vedená hravou a zábavnou formou, požehnání před a po jídle a společná páteční šabatová oslava.

Jedna z učitelek, která je rodilou mluvčí, komunikuje s dětmi hebrejsky, vede vybrané aktivity denního programu v hebrejštině.

Mateřská škola Lauderových škol vznikla za podpory L. A. Pincus Jewish Education Fund for the Diaspora.

בסיוע הקרן לחינוך יהודי בתפוצות ע"ש ל. א. פינקוסNovinky