LE-CHAJIM MASKILIM

Školní vzdělávací program
pro osmileté gymnázium

Rámcový vzdělávací program (RVP)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje středním školám vyučovat podle rámcových vzdělávacích programů.

Je to závazný pedagogický dokument, který respektuje současné moderní trendy ve vzdělávání v Evropě. Z tohoto dokumentu vycházejí konkrétní školní vzdělávací programy (ŠVP), které si jednotlivé školy vytvářejí samostatně. RVP pro základní vzdělávání je závazný pro základní školu, RVP pro gymnaziální vzdělávání je závazný pro osmileté gymnázium. Tyto dokumenty nahrazují stávající tzv. standardy vzdělávání. Jádrem rámcových vzdělávacích programů budou tzv. očekávané výstupy, které stanovují úroveň vědomostí a dovedností, ke kterým by měli žáci na konci studia dospět.

Hlavní cíle

Cílem RVP je:

  • otevřít prostor pro využití vhodných vzdělávacích inovací
  • podpořit rozvoj a širší využití inovačních metod, forem a didaktických postupů, které vedou k aktivizaci žáků a podpoře činnostního učení
  • uplatnit nové pojetí kurikula, které staví na dosažení očekávaných kompetencí prostřednictvím základního učiva a učitelem zvolených způsobů vzdělávání
  • garantovat srovnatelnost výsledků vzdělávání
  • neomezovat prostor pro nové vzdělávací podněty ve prospěch žáků, přiblížit cíle a obsah vzdělávání potřebám žáků ve 21. století

Důraz je kladen na všestrannou komunikaci a znalost cizích jazyků, zvládnutí výpočetní techniky, na posílení demokracie, tolerance a spolupráce v běžném životě, na kulturní rozhled, multikulturní výchovu, práci s informacemi, výchovu ve zdravém životním stylu atd. Důraz je také kladen na podporu pedagogické autonomie škol a svobodnou pedagogickou činnost učitelů v mezích daného rámce. RVP tak umožňuje rozhodovat o podobě vzdělávání přímo na školách, přispívá k vytváření příznivějšího klimatu školy založeném na uspokojování vzdělávacích a jiných potřeb a zájmů žáků, optimalizaci podmínek pro přechod ze základního (nižšího stupně gymnaziálního) na střední (vyšší stupeň gymnaziálního) vzdělávání. Vytváří užší kontakt mezi školou a rodiči při tvorbě a realizaci ŠVP, podporuje sebehodnocení škol (učitelů, žáků) jako trvalý zdroj jejich zlepšování, prohlubování možnosti spolupráce se zahraničními školami – výměnné a studijní pobyty atd.

RVP pro gymnaziální vzdělávání – RVP GV

Podle RVP GV se vyučuje od školního roku 2009/2010, vzdělávací obsah je rozčleněn do osmi vzdělávacích oblastí – Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce.

בסיוע הקרן לחינוך יהודי בתפוצות ע"ש ל. א. פינקוNovinky